Pojem čistoty - 2.část

Napsal Zenavesvetle.cz (») 5. 9. 2014 v kategorii Cesta ženy, přečteno: 1005×

Právě dnes, kdy poměry hospodářské i vyhlídky do budoucna Evropy nevěstí mnoho slibného, má žena konečně již stát na svém skutečném vedoucím místě, má se odvážně pustit do boje s nečistými myšlenkami beznaděje, zoufalství, pudovosti a temna v rodině, v úřadě ve škole, v továrně, všude tam, kde jsou lidé sklíčeni a bezradní. Ale nesmí se při tom stát ženou mentorující a starostlivě poučující, ženou, která je si příliš osobivě a samolibě vědoma, svého vysokého úkolu - vést k zušlechtění a jistotě.

Taková žena „zušlechťuje“ na každém kroku, takže okolí, muž i děti, nemohou se pro samou „ušlechtilost“ ani volně pohnout, ani proběhnout, ani se hlasitě od srdce zasmát, protože hned se objeví na blízku manželka, aby aspoň pohledem pokárala. Zde se vysoký úkol ženství dostal do rukou ženy, jejíž touhou je, aby její domácnost byla vzorná, její děti i muž nejlepšími, aby každé slovo před sousedkami bylo naplněno životní moudrostí a poučením. Tato žena nekoná službu čistě, neosobně, v každém jejím hnutí je snaha se vyznamenat, jest­li ne před lidmi, tedy před Bohem. A zas se v ní skrývá jen veliká ješitnost a ctižádost, o tolik však hroznější, že je skryta za předstíranou službu nejvyššímu úkolu ženinu.

Žena, která je si plně vědoma svého úkolu, jemuž musí slou­žit nejen věrně, ale i neosobně, bez domýšlivosti, taková žena půso­bí více mlčením a radostným činem, než sentencemi a poučováním. Neboť žena má ještě jednu schopnost, která umožňuje její mlčenlivou činnost: Vyzařuje na okolí celou svou bytostí buď jas a radost, nebo nespokojenost, závist, povýšenost a jiné. To znamená, že celé myšlení ženino, celé její nitro musí býti naplněno jasem a napro­stou vírou v život. Každá nedůvěra v dobrou věc, každá pochybnost o dobrém a šťastném výsledku, každé podezírání je stěnou nečistých myšlenek, tyčících se před člověkem jako pásmo nebetyčných hor. I v tom se má projevit čistota ženina myšlení, že povzbudí, podepře, přispěje a stojí-li muž nebo dítě před nepřekonatelnými překáž­kami, žena první má dodat odvahy a jistoty i veliké víry, že pře­kážka bude zdolána.

Ale žena si musí tuto vnitřní čistotu a jas chránit. Musíme si býti také vědomy toho, že se nesmíme vystavovat vlivům, nečisté­ho myšlení jiných osob, Myšlení i cítění lidí je energie na nás vy­sílaná. V našem nitru ulpí něco z toho, co se tam dostalo z cizích myšlenek, citů, vášní a žádostí, aniž jsme si toho vědomy. A v do­bě, kdy jsme samy přestaly býti dosti bdělými, jsouce unaveny nebo v době zvýšené citlivosti, tyto vlivy nečistého myšlení a cítění počnou působiti. Pak se často samy divíme, odkud se v nás tak ne­pěkné myšlenky vzaly. Proto nedomnívejme se, že jsme naprosto imun­ní vůči bulvární četbě, že jsme v kterékoliv společnosti bezpečny, že na nás nezapůsobí žádostivé pohledy, dvojsmyslná slova a doteky. Nejsme si např. vůbec toho vědomy, že příliš odhaleným šatem dráždíme muže, že však tím neškodíme jen mužům, nýbrž v míře daleko vyšší sobě, protože mnoho jejich žádostivých myšlenek ulpí v našem nitru jako mikroby, které dříve nebo později začnou rozkládat živý jas a čistotu našeho nitra.

A naopak, je-li naše myšlení jasné a čisté, můžeme tím své­mu okolí nesmírně prospěti. Zvláště matky měly by se naučiti své starostlivé, nečisté myšlenky o dětech nahraditi myšlenkami a city jistoty, že se dítěti nic nestane, i když je v nebezpečí. Matčina jistota citová a myšlenková vytváří okolo dítěte pevný ochranný obal, kterým je dítě chráněno před vlastními pocity méněcennosti, před svou vlastní nejistotou a strachem. Na vnitřním postoji plném jistoty a víry ve zdar nejvíce záleží, a největší část skutečného úspěchu rodí se již předem ve víře ve zdar.

Ještě intenzivnější je možnost působiti modlitbou a to v době spánku. Psychologicky lze si to velmi prostě vysvětlit: ve spánku je činnost vědomí vyřazena a jen naše nevědomá bytost bdí. Freud svou analýzou snů rozebral jen jeden druh lidského snění, v němž se projevují nevyplněná přání a podobné. Ale známe i jiné sny, kdy jsme v přírodě, bývají to obyčejně barevné sny, dýcháme svěží vzduch, celé nitro naše je jakoby znovuzrozeno, naplněno novými silami a ještě dlouho ve stavu bdělém, někdy i po několik dní, cítíme veliké vnitřní osvěžení!. To jsou také sny mimo naše vědomí, ale nejde tu o pudy, nýbrž je to prožití zářící a jasné jiskry ducha v nás. A tento prostředek, působit na dítě modlitbou ve spán­ku opomíjíme ve své výchově a přece má tak veliký význam. Čisté modlitba matčina prostupující duší dítěte posiluje všechny jasné snahy a předsevzetí, upevňuje v dítěti jistotu a víru v sebe, dodá­vá klidu a vyrovnanosti nitru snad i rozbouřenému nějakou událostí dne a proto nepřístupnému ve stavu bdělém. A také mnoho nedorozumě­ní, podrážděnosti a scén lze odstraniti z manželského soužití, či­stou modlitbou nad spícím manželem, otcem i bratrem.

A mnohou posilu, radu, uklidnění a jistotu, které by muž nikdy v bdělém stavu nepřijal, přijme jeho nitro ve spánku a ráno radostný a vnitřně pevný vstane do nové práce a boje.

Z toho vidíme, že pojem čistoty koření vlastně v našem myšlení.

Chceme svým cítěním ovládnouti své myšlenky, aby nikdy me­zi ně nemohla vniknouti závist, pohrdání, nenávist, ješitnost, po-chybnosti, podezírání i jiné nečisté vlivy.

Máme zářit jistotou a ustavičnou radostí. Jen radost a jistota dají našemu okolí cítiti paprsek čistoty.

Dnes také již lépe porozumíme požadavku, o němž jsme mlu­vily v první přednášce: zachovávejme krb svých myšlenek čistým a mír a radost naplní nás i naše okolí.

 

V.B.

Ilustrace : © Daniel Gerhartz


 


Komentování tohoto článku je vypnuto.