Dopisy Ježíše - II.

Napsal Zenavesvetle.cz (») 18. 1. 2020 v kategorii Dopisy Ježíše, přečteno: 193×

II.

Dopis Abgara Pánu Ježíši.

1 Abgarus, nebohý kníže v Edesse, Ježíšovi, dobrému Spasiteli, který se objevil v krajině kolem Jeruzaléma, všechnu čest a slávu Boží!

2 Ó, Ježíši, Ty dobrý Spasiteli! Hleď, můj nejstarší syn, dědic trůnu, který se se mnou nadmíru těšil na Tvůj příchod do mého města, smrtelně onemocněl. Zachvátila ho zlá horečka a hrozí mu v každém okamžiku smrtí! - Vím však, jak mne ujistil posel, že takové nemocné léčíš bez léků pouhým slovem a vůlí na dálku! Ó, Ježíši, Ty dobrý Spasiteli, Ty pravdivý synu nejvyššího Boha, jakým dozajista Jsi - uzdrav tedy mého syna, který Tě tak miluje, že by byl dokonce ochoten jít pro Tebe na smrt, uzdrav ho mocným slovem Své vůle!

3 Ó, Ježíši, Ty dobrý Spasiteli! Neodkazuj mne, který jsem rovněž nemocný, tentokráte na dobu po Tvém vystoupení na nebesa, jak Jsi mi oznámil! Nýbrž pomoz, pomoz, pomoz hned mému synu!

4 Psáno v mém městě Edesse, odesláno prostřednictvím mého dřívějšího věrného sluhy.

 

 

Odpověď Pána Ježíše.

1 Abgare, veliká je Tvá víra! A proto by se to s Tvým synem mohlo obrátit k lepšímu. Ale protože Jsem u Tebe nalezl více lásky než v Izraeli, chci pro Tebe učinit víc, než kdybys byl jedině jen  uvěřil!

2 Hleď, Já, Pán od věčnosti, nyní učitel lidí a osvoboditel od věčné smrti, daruji Tvému synovi život věčný ještě před Mým nanebevstoupením, protože Mne, aniž Mne uviděl a poznal, z celého svého srdce miloval před Mým nastávajícím utrpením pro všechny lidi. A tak, Můj milý Abgare, sice svého syna v těle ztratíš ve světě, v duchu však tisíckráte vyzískáš v Mé věčné říši!

3 Nevěř však, že Tvůj syn, až zemře, bude skutečně mrtev! - Ne, nikoliv! Nýbrž jakmile zemře, probudí se teprve ze smrtelného spánku tohoto světa k pravému, věčnému životu v Mé říši, která je duchovní a nikoliv tělesná.

4 Nebuď proto zarmoucen v duši! Neboť hleď, slyš a mlč: Jen Já Sám jsem Pánem, a kromě Mne není žádného! Proto činím svobodně, co činím. A nikdo Mi nemůže říkat: učiň to nebo nečiň to!

5 Cožkoliv však nyní činím nebo dopouštím, že budu jako slabý člověk pronásledován - předvídal Jsem už dříve, než byla stvořena Země, a dříve, než Slunce, Měsíc a hvězdy z nebe Zemi ozářily. Neboť právě proto Jsem vyšel ze Svého Otce, který jest ve Mně jako Já v Něm! Neboť On jest Moje láska. Moje vůle. Ale Duch, jenž vychází ze Mne a z Otce, působící od věčnosti do věčnosti, je to nejsvětější. A to všechno Jsem Já, který Ti nyní toto zvěstuje!

6 Nermuť se proto, když nyní víš, kdo jest Ten, jenž Ti toto zvěstoval! Pomlč o tom však až do doby, než budu Židy povýšen na kůl, o čemž, jakmile se to stane, dostaneš zprávu. Jinak totiž (kdybys nevčasně promluvil) zhroutil by se svět před časem.

7 V nejbližších dnech však k Tobě do města přijde chudý učedník. Přijmi ho, tím potěšíš Mé srdce ­a čiň mu dobré proto, že Tvému synovi prokazuji tak velkou milost a pro jeho velkou lásku ho nechávám jít přede Mnou tam, kam se odeberu po povýšení na kůlu. - Amen.

8 Psáno v Káně v Galileji učedníkem Janem a odesláno prostřednictvím králova posla.

 


Komentování tohoto článku je vypnuto.