Dopisy Ježíše - III.

Napsal Zenavesvetle.cz (») 14. 2. 2020 v kategorii Dopisy Ježíše, přečteno: 410×

III.

 

Dopis Abgara Pánu Ježíši.

1 Abgarus, malý kníže v Edesse, Ježíšovi, dobrému Spasiteli, který se objevil v krajině kolem Jeruzaléma, všechnu slávu do věčnosti!

2 Z Tvého nádherného milostivého dopisu, který jsi Ty, ó, Pane, Pane Bože od věčnosti, co nejmilostivěji zaslal před tímto mým dopisem, který Ti nyní posílám, mně, jenž není než červem v prachu, k mé i mého syna převeliké útěše, jsem jasně pochopil, že v Tobě musí přebývat nejvyšší láska. Neboť jinak by bylo zcela nemožné, abys Ty, jakožto jediný Pán všech nebí i této Země, byl mohl obdarovat tak všemohoucně účinnou útěchou mne, červa před Tebou, tím, že jsi s takovou láskou myslel na mého syna, který Tě nade všechno miluje! - Nemohu Ti, ó, Pane, za to přece nic jiného nabídnout, než, poklesaje před Tvým nejsvětějším jménem do prachu vlastní nicotnosti, dík můj i mého syna. Přijmi tento náš nejvroucnější dík milostivě jako zástavu naší nejvřelejší lásky a uchovej nás v mysli ve Své, pro mne nepochopitelné shovívavosti, pro všechny časy.

3 Láska mého velmi nemocného syna k Tobě ve mně před několika dny vyvolala lásky plnou touhu po Tobě. Odpusť mi, Pane, jestliže Ti to tímto dopisem opět oznamuji! - Dobře vím, že znáš naše myšlenky už dříve, než jsme je já a můj syn pomysleli. Přesto však Ti píši jako člověku, a činím tak na radu onoho chudého mladého člověka, kterého jsi mi doporučil, a který se už u mne, vším co nejlépe opatřen, nachází, a řekl mi, že tak k Tobě musí přistupovat každý, kdo od Tebe něco žádá.

4 Tento mladý člověk říká, že Tě viděl. Má sice velmi prosté, ale jinak, jak se mi zdá, velmi přesné a pravdivé nadání představivosti. Tento mladý člověk, pro své schopnosti mně velice drahý, nám nedávno k naší největší radosti popsal Tvou podobu tak názorně, že se nám, mně i mému synovi, který ještě žije, ale je už velmi slabý, zdálo, jako bychom Tě viděli přímo před námi. V mém městě však žije velký umělec umění malířského. Namaloval mi dokonce podle vylíčení onoho mladého člověka Tvou hlavu a hruď. Mne i mého syna překvapil tento obraz tím radostněji, že mi ten mladý chudý člověk potvrdil, že Ty, Ó, Pane, právě tak vypadáš!

5 Použil jsem proto této příležitosti, abych Ti prostřednictvím mého věrného posla, přinášejícího Ti můj vděčný děkovný dopis, zaslal i Tvůj vlast­ní obraz, aby ses na něj mohl podívat a dal mi přes posla vědět, zda se Ti tento obraz podobá.

6 Ó, Pane Ježíši, Ty dobrý Spasiteli všech lidí, nehněvej se proto na nás! Neboť nikoliv opovrženíhodná zvědavost, ne, nýbrž čistá, převeliká láska k Tobě nás přiměla k tomu, že jsme dali vytvořit nejdražší drahokam našeho srdce tak, abychom si o Tobě mohli učinit nějakou představu, neboť Ty jsi naše srdce naplnil až do nejhlubších hlubin Svou láskou a stal jsi se naším největším bohatstvím, naší největší útěchou a nejvzácnějším svatebním skvostem v životě i v smrti!7 Ó, Pane, nepřestávej nikdy uchovávat nás v myšlenkách Svého srdce! - Tvá, pro nás svatá vůle, se staň!

Odpověď Pána Ježíše

prostřednictvím téhož králova posla do deseti dnů.

 

1 Mé požehnání, Mou lásku a Mou milost Tobě, Můj milovaný synu Abgare!

2 Říkávám zde v Judeji často těm, kterým Jsem pomohl od nejrůznějších neduhů těla: "Hleď, to pro Tebe učinila Tvá víra!" - Ale žádného Jsem se ještě nezeptal: „Miluješ Mne?" A dosud žádný mi z hlubokosti svého srdce neřekl: „Pane, miluji Tě!"

3 Ty však jsi věřil už dlouho předtím, aniž bys Mne byl spatřil, že Jsem Jediný. A nyní Mne už miluješ jako ten, kdo je už dlouho znovuzrozený ohněm Ducha.

4 Ó, Abgare! Abgare! Kdybys věděl a mohl pochopit, jak velice Tě proto miluji, a jak velkou radost děláš Mému věčnému otcovskému srdci - zalehla by Tě tak převeliká blaženost, že bys již ani nemohl žít!

5 Buď však statečný při všem, co během času o Mně uslyšíš od zlých Židů, kteří Mne brzy předají do rukou katů. Uslyšíš-li to však a nepropadneš-li proto hněvu, budeš duchovně po svém synovi první, jemuž se dostane živoucího podílu na Mém zmrtvýchvstání.

6 Vpravdě, vpravdě Ti pravím: Ti, kdo věří Mému učení, že pochází od Boha, budou probuzeni o soudném dni, kdy bude každý postaven před spravedlivý soud. Ti však, kdo Mne milují, smrti nikdy neokusí! Nýbrž stejně jako nejrychlejší myšlenka, tedy tak rychle budou z tohoto života těla proměněni v nejjasnější věčný život a naleznou příbytek u Mne, jejich Otce od věčnosti. Toto však pečlivě uchovej u sebe v tajnosti, dokud nevstanu z mrtvých!

7 Záhy potom však k Tobě přijde učedník, jak už Jsem Ti přislíbil v prvním dopise, a uzdraví, až na Tvého syna, který přede Mnou odejde bez bolesti do Mé říše, Tebe a celý Tvůj dům tělesně i duševně.

8 Je-li podobnost mezi mým vzezřením a obrazem, který jsi mi po svém poslu zaslal, uvědomí Tě nejpřesněji Tvůj posel, který Mne již třikrát viděl. Tomu, kdo chce Můj obraz v Tvém úmyslu, nebudiž mu to hříchem!

Neboť láska tu dovoluje všechno. Běda však tomu, kdo by ze Mne chtěl vytvořit modlu! - Uchovej však i tento obraz v tajnosti!

     9 Psáno v Judeji jedním z Mých učedníků, který je blízký Mému srdci, odesláno opět týmž poslem.

10 Pozdravení Tvému domu! - Amen.


Komentování tohoto článku je vypnuto.