Dopisy Ježíše - IV.

Napsal Zenavesvetle.cz (») 17. 3. v kategorii Dopisy Ježíše, přečteno: 49×

IV.

 

Dopis Abgara Pánu Ježíši,

napsaný sedm týdnů po třetím.

 

1 Abgarus, malý kníže v Edesse, všechnu slávu Ježíši, dobrému Spasiteli, který se objevil v krajině kolem Jeruzalému a je nyní pronásledován od jednoho konce ke druhému hloupými, slepými Židy, kteří nerozpoznali svaté Prasvětlo, Slunce Sluncí ve svém středu!

2 Ó, Ty můj dobrý Spasiteli Ježíši! Nyní se skutečně stalo s mým milým synem, co Jsi, ó, Pane, mně ve druhém dopise předpověděl. Zemřel před několika dny a na smrtelném loži mne co nejsnažněji, s mnoha slzami v očích, prosil, abych Tiv tomto dopise vyslovil jeho nejvroucnější dík, .že Jsi ho skutečně bez bolestí a zcela beze strachu před smrtí těla nechal co nejmilostivěji zemřít.

3 Tvůj obraz přitiskl snad tisíckráte na srdce. A jeho poslední slova byla: „Ó, Ty můj dobrý Otče Ježíši! Ó, Ježíši, Ty věčná lásko, kterýž jen Ty sám jsi skutečný život od věčnosti! Ty, který nyní putuješ jako syn člověka mezi těmi, jež Tvá všemohoucnost povolala k životu, a kterým dala podobu i žití - jen Ty sám, ano Ty jsi moje láska do věčnosti! - Žiji, žiji, žiji Tebou  v Tobě - věčně!!!"

4 Po těchto slovech můj milý syn zemřel. Jistě budeš vědět, ó, Pane, že takový byl pozemský konec

mého syna, a že jsme já i celý můj dům pro něho mnoho plakali. Ale přesto Ti to píši jako člověk jinému člověku, protože si to můj umírající syn před svou pozemskou smrtí toužebně přál.

5 Ó, Pane, odpusť mně, ubohému hříšníkovi před Tebou, jsem-li Ti nyní už čtvrtým dopisem na obtíž, a Tebe, ó, Pane, třeba ruším ve Tvých nejsvětějších nejdůležitějších záležitostech.

6 Odvažuji se konečně připojit k tomuto dopisu prosbu, abys mi neodepřel Svou útěchu! Neboť hleď, zmocnila se mne po synovi velká truchlivost, které se i přes pevnou a pokud možno nejlepší vůli nemohu zbavit. Proto Tě prosím, Ty dobrý Spasiteli, Ty nejlepší Otče od věčnosti, abys mne osvobodil od této převeliké bolesti. Ale nikoliv má, nýbrž Tvá svatá vůle nechť se stane!

Vlastnoruční odpověď pána Ježíše

 

v řeckém jazyce,

zatímco předcházející byly v židovském jazyce.

 

1 Můj milovaný synu a bratře Abgare! Pokud jde o Tvého syna, vím všechno. A je Mi nadmíru milé, že jeho život na tomto světě skončil tak krásně, ale začal ještě mnohem krásněji v Mé říši.

2 Ty však činíš dobře, že pro něho trochu truch­líš. Neboť hleď, málo je na světě těch dobrých. Ti však, kdo jsou jako Tvůj syn, jsou jistě hodni toho, aby se po nich truchlilo!

3 Hleď, i Já prolévám nad Tvým synem vzácnou slzu! - Tak povstal kdysi svět z jediné slzy Mého oka. A tak také budou opět stvořena nová nebesa.

4 Pravím Ti, že dobré slzy mají v nebi převeliký význam. Neboť těmito nejvzácnějšími skvosty bude nebe vyzdobeno do věčnosti. Ale slzy nenávisti, závisti a hněvu posilují peklo v jeho pevnosti.

5 Proto nechť je Ti největší útěchou, že truchlíš pro dobrého! Setrvej v tomto zármutku ještě krátce, dokud nebudeš krátce truchlit pro Mne. Potom Tě však Můj učedník osvobodí ode všeho.

6 Buď však v budoucnu velmi milosrdný, tak také Tobě bude dáno velké milosrdenství! Nezapomínej na chudé! Ti všichni jsou Moji bratři! Co jim činíš, činíš Mně, a Já Ti to oplatím stonásobně.

7 Hledej velké - to je moje říše - tak Ti bude dáno také to malé tohoto svět a! Budeš-li však hledat to malé, ne budeš shledán hodným onoho velkého.

8 Máš však (ve svém vězení) zločince, který dle Tvého moudrého zákona zaslouží smrt. Já Ti však pravím, že láska a smilování stojí výše než moudrost a spravedlnost! Jednej s ním proto s láskou a se smilováním, tak budeš jednou se Mnou a s Tím, který je ve Mně a z něhož Já jako člověk ­Tobě rovný - vycházím. - Amen.

9 Psáno Mnou Samým v Kafarnaum a odesláno po Tvém poslu.

 


Komentování tohoto článku je vypnuto.