Dopisy Ježíše - VI.

Napsal Zenavesvetle.cz (») 10. 5. 2020 v kategorii Dopisy Ježíše, přečteno: 313×

VI.

 

Dopis Abgara Pánu Ježíši,

psaný o deset týdnů později.

1 Abgarus, malý kníže v Edesse, všechnu slávu Ježíši, dobrému Spasiteli, který se objevil v okolí Jeruzaléma, Spása všech národů, jež jsou dobrého srdce a mají skutečnou vůli usměrnit svůj život podle Jeho slov!

2 Ó, Pane, odpusť mi mou velkou smělost i mou již vskutku nestoudnou dotěrnost k Tobě. Ale víš přece, že se dobří lékaři vždy těšili u lidí největší vážnosti, protože měli vždy také ve věcech, týkajících se přírody, nejbezpečnější znalosti, a že se na ně při velkých událostech v přírodě každý rád obracel, aby se mu od nich dostalo, byž i chabého objasnění. Oč nekonečně výše než všichni stojíš pochopitelně v mých očích Ty, který Jsi nejen lékařem všeho, ale také současně Tvůrcem a Pánem celé přírody od věčnosti!

3 Jen Tobě však mohu proto přednést mou současnou zvláštní státní svízel a poprosit Tě z celé hlubokosti svého srdce, abys tuto zvláštní svízel milostivě odvrátil.

4 Hleď, jak už zajisté dlouho zevrubně víš, postihlo nás před deseti dny malé zemětřesení, jež, věčný dík Tobě, nezanechalo žádné zvláštní stopy. Několik dní po tomto zemětřesení se však počala kalit všechna voda. A každý člověk, který se té vody napil, dostal bolení hlavy a ztratil docela rozum.

5 Vydal jsem ihned přísný příkaz, že v mé celé zemi nesmí nikdo vodu čerpat tak dlouho, dokud to opět nepovolím. Během té doby že mají všichni občané mého státu přijít ke mně do Edessy, kde dostanou víno a vodu, jež dám k tomu účelu zvláště dopravit po velkých lodích z dosti značné vzdálenosti.

6 Věřím, že jsem neudělal nic zlého, protože mne k takovému rozhodnutí vedla pouze láska k mému národu a pravdivé slitování s ním. Proto Tě prosím, ó, Pane, ve vší pokoře a zkormoucenosti mého srdce, abys mně a mému národu z této bídy pomohl!

7 Neboť hleď, voda se nečistí a její šílený účinek je stále týž. Ó, Pane, vím, že Ti jsou podřízeny všechny dobré i zlé mocnosti, a že se musí řídit Tvým pokynem; proto Tě prosím, aby ses co nejmilostivěji smiloval nade mnou a osvobodil mne kvůli ubohému národu od této pohromy! - Tvá božská, svatá vůle ať se stane!

8 Když Pán přečetl tento list, vzrušil se hluboce ve Svém nitru a promluvil hlasem jako hrom: „Ó, Satane, Satane! Jak dlouho ještě chceš pokoušet Boha, svého Pána!? Co ti udělal, ty nade vše zlomyslný hade, tento chudý, dobrý nárůdek, že jej tak ohavně týráš?

9 Aby ses opět dověděl, že Já Jsem tvým Pánem, nechť je v té zemi v tomto okamžiku konec tvé zlomyslnosti! Amen.

10 Nevymínil sis kdysi pouze lidské tělo, abys vyzkoušel, co ti dovolím jako u Joba? Co nyní tropíš s Mou Zemí?! - Máš-li odvahu, napadni Mne! Ale Mou Zemi a lidi, kteří Mne nosí v srdcích, nech na pokoji až do doby, kterou ti dopřeji k nejposlednější zkoušce!"

Teprve po tomto zvolání

byla učedníkem Abgarovi předaná následující

 

 

Odpověď Pána Ježíše.

1 Můj milý synu a bratře Abgare! Tento hanebný kousek s Tebou nesehrál Tvůj, nýbrž Můj nepřítel! Ty však toho nepřítele neznáš; Já však ho znám už dlouho.

2 Tento Můj nepřítel je starý, neviditelný kníže tohoto světa a měl až dosud velkou moc nejen na této Zemi, jež je jeho příbytkem, ale také mezi hvězdami. Ale jeho moc bude nyní trvat už jen krátký čas, a kníže tohoto světa bude brzy poražen.

3 Ty se však již neobávej! Neboť pro Tebe i Tvůj národ Jsem ho už porazil. - Používej proto už zcela klidně vody Tvé země! Neboť se tímto okamžikem stala čistou a zdravou.

4 H l e ď,  p r á v ě  p r o t o,  že M n e  miluješ, postihlo Tě zlo. Protože však Tvá láska ke Mně byla mocnější v nesnázi, Tvá láska zvítězila nad veškerou mocí pekla a jsi nyní pro všechny časy osvobozen od takových pekelných  v y v r h e l ů ! Stane se proto, že víra bude vydána všanc velkým pokušením a bude muset procházet ohněm i vodou. Ale oheň lásky udusí oheň, víru zkoušející, a vypaří vodu svou všemocnou silou.

6 Ale tak, jak se nyní stalo Tvé zemi přirozeně, tak se jednou stane mnohým duchovně skrze Mé učení. Stanou se také velmi nerozumnými ti, již budou pít z kaluží falešných proroků!

7 Mou lásku, Mé požehnání a Mou milost Tobě, Můj bratře Abgare! - Amen.


Komentování tohoto článku je vypnuto.