KNIHA VYTRŽENÍ od Sergeje Miháľa s novým doplněním

Napsal Zenavesvetle.cz (») 22. 10. 2018 v kategorii Duchovní cesta, přečteno: 351×

 

 

Ptáte se, co je „VYTRŽENÍ“? Je to událost, při které vezme Pán Ježíš Kristus (dále PJK) všechny své oddané dítky do nebeských příbytků. Přesně tak, jak to zaslíbil ve svém slově (v Bibli i knihách Nových Zjevení - které ani mnozí neznají). Budeme otevřeně mluvit o věcech, které již přicházejí a ještě přijdou na svět. Cílem není vyděsit, ale potěšit každého, kdo věří proroctvím Bible. Bůh (PJK) zachrání své děti před největším soužením, jaké kdy svět poznal (před plnou aktivací negativního stavu – před DOBOU JÁKOBOVA SOUŽENÍ)

Do druhého příchodu PJK svět postupně ovládne síla (ale ne zcela, plně udeří až po rozdělení lidstva), o které prorok Daniel napsal, že podupe, pozře a rozdrtí celou Zemi (Bible, Daniel 7:23). Ta síla se probouzí (znáte film Star Wars – Síla se probouzí? pozn.) již dnes a formuje cosi, co dnes označujeme jako N.W.O. – New World Order – Nový Světový Řád. To, co se děje okolo nás dnes, je pouze začátek toho, co na svět ještě přijde. Řešení je ovšem pro lidstvo nepřijatelné. Velmi hlasitě křičí, že svého absolutního Stvořitele (PJK) respektovat nebude, načež on odpovídá: „Mlčel jsem od věku. Byl jsem potichu, jakoby jsem byl hluchý a němý, přemáhal jsem se. Nyní však začnu mluvit i jednat a ještě jednou zatřesu zemí i nebem.

Bible, Lukáš 17:34-36 Pravím vám: Té noci budou dva na jednom loži, jeden bude přijat, a druhý zanechán. Dvě budou mlít spolu obilí, jedna bude přijata, a druhá zanechána. Dva budou na poli, jeden bude přijat, a druhý zanechán.“

Poznat biblické pravdy o věcech budoucích není samozřejmost. Psal o tom prorok Daniel i apoštol Matouš.

„Otevřu v podobenstvích ústa svá, vyslovím, co je skryto od založení světa.“ Matouš 13:35

„Požehnáno buď jméno Boží od věků až na věky. Jeho je moudrost i bohatýrská síla. On mění časy i doby, krále sesazuje, krále ustanovuje, dává moudrost moudrým, poznání těm, kdo mají rozum. Odhaluje hlubiny a skryté věci, poznává to, co je ve tmě, a světlo s ním bydlí. Daniel 2:20-22

Ukážeme divy a znamení na nebi i na zemi, ty, které již byly, které jsou a které ještě nastanou.

Dnes již můžeme otevřeně mluvit a tak sdělíme, že Druhý příchod PJK bude mít 3 fáze (z nich 2 samostatně časově oddělené) s předfází.

Předfáze: Tzv. Varování/Událost, kdy lidé uvidí na krátkou chvíli pravého a jediného Boha (většinou podoby absolutní kondice Pána Ježíše Krista) a promítne se jim jejich život (říkáme tomu rovněž – generálka posledního soudu) a budou mít ještě čas obrátit se k PJK a stát se součástí Vytržení – více jindy.

1. fáze – Vytržení = oddělení zrn od plev (oddělení 2 realit lidstva), kdy PJK přijde „na oblacích nebeských“ (tzn., že nebude v této fázi chodit v těle po Zemi/Nule, jak si to někteří mylně myslí, ale dojde k evakuaci pozitivní části lidstva, ano opět „na oblaka nebeská“, což není nic jiného než záchranné/evakuační lodě vesmírných lidí přeloženo do dnešní mluvy ať s tímto tvrzením kdo souhlasí nebo ne).

2. fáze – tisíciletá říše (na Nové Zemi v 5.D) a paralelní realita pseudovítězství negativního stavu (Na planetě 0, která se záhy po rozdělení lidstva propadne do reality -1 a zažije a zobrazí všechny rány a důsledky s tímto stavem spojené – plná aktivace negativního stavu = Nový Světový Řád )

3.fáze – konečný návrat PJK, konec cyklu času, konečný soud nad lidstvem.

Nikdo se nedozví přesný den ani hodinu ani jediné z těchto událostí, ale odhalíme společně, co o tom mluví biblická proroctví, znamení doby (na zemi) a znamení na nebi, neboť sám Ježíš Kristus, když chodil v těle o nich pověděl, že když se tyto ukážou, přijdou s nimi i poslední dny našeho světa, jak ho známe dnes.

Lukáš 21:25-28 Budou znamení na slunci, měsíci a hvězdách a na zemi úzkost národů, bezradných, kam se podít před řevem valícího se moře (symbolizuje postupně zhoršující se podmínky na planetě Zemi, což se děje již dnes pozn.). Lidé budou zmírat strachem a očekáváním toho, co přichází na celý svět (postrádajíce jakékoli informace a klíče k událostem – neznajíce Bibli a znamení doby). Neboť mocnosti nebeské se zachvějí. A tehdy uzří Syna člověka (PJK) přicházet v oblaku s mocí a velikou slávou. Když se toto začne dít, napřimte se a zvedněte hlavy, neboť vaše vykoupení (vytržení) je blízko.“

Úryvky z knihy: Sergej Mihál – Vytržení 

 


 

OBJEDNÁVKA Originál knihy VYTRŽENÍ, Sergeje Mihála, můžete zakoupit zde:                 

VYTRŽENÍ - ZDE:  http://vytrzeni.eu/               

 

  


Komentování tohoto článku je vypnuto.