7 KRÁLOVSKÝCH PEČETÍ – ROZLOMENÍ 2. PEČETI

Napsal Zenavesvetle.cz (») 23. 11. 2018 v kategorii Duchovní zákony, přečteno: 146×

 7 KRÁLOVSKÝCH PEČETÍ – ROZLOMENÍ 2. PEČETI – JÁ JSEM SVĚTLO SVĚTA (ROK 2006)

Zjevení Janovo 6:3-4 Když Beránek rozlomil druhou pečeť, slyšel jsem, jak druhá z těch bytostí řekla: „Pojď!“ A vyjel druhý kůň, ohnivý, a jeho jezdec obdržel moc odejmout zemi pokoj, aby se všichni navzájem vraždili; byl mu dán veliký meč.

Ze země je vzat pokoj. Rozpad mocenských struktur, destabilizace regionu zemí kolem Středozemního moře (ať si již myslíme, že bylo spontánní či uměle vyvolané těmi, kteří ctí heslo ORDO AB CHAO – řád z chaosu) a násilí v těchto oblastech (Arabské jaro, války Irák, Libye, poté Sýrie) vyvolalo následnou obrovskou migraci národů (migrační krizi). Důsledky zasahují celý svět. Na syrském Damašku se navíc plní proroctví z Izajáše 17:1 Výnos o Damašku: „Hle, Damašek přestane být městem, stane se hromadou sutin. Izajáš 17:3 Zanikne pevnost v Efrajimu i království v Damašku. S pozůstatkem Aramejců to dopadne jako se slávou Izraelců.

Podobné proroctví, které se váže na poslední dny, je o Egyptu. Izajáš 19:1-4 Výnos o Egyptu: Hle, Pán jede na rychlém oblaku a vjíždí do Egypta. Egyptské modly se před ním kymácejí, Egypt svou odvahu nadobro ztratil. „Popudím Egypťany proti Egypťanům a bude bojovat bratr proti bratru a přítel proti příteli, město proti městu, království proti království. Egypt bude na duchu zlomen, jeho záměry zmatu, budou se dotazovat model a zaklínačů i duchů zemřelých a jasnovidců. Vydám Egypt v moc tvrdých pánů a mocný král bude nad nimi vládnout,“ je výrok Pána. Žeby Arabské jaro?

O posledních dnech již víme, je řečeno, že to bude jako za dnů Lota (Lukáš 17:28). Barack Obama se stal 20.1.2009 prvním afroamerickým prezidentem U.S.A. Mnozí (naivně) věřili ve změnu kurzu po vládách Bushů a Clintonů. Na začátku Obamovy vlády mohly pouze 2 státy U.S.A. např. oddávat homosexuály. Po šesti letech jeho vlády to už byly všechny. Zároveň tento prezident, ve snaze prosadit „demokracii“ v islámských zemích, vytvořil podmínky pro obrovské pronásledování křesťanů ve Středomoří a na Blízkém východě. Způsobil to tím, že rozdrtil režimy, které tyto síly držely na uzdě, a tak měly volnou cestu (prostě ordo ab chao – řád z chaosu). Začaly války bez konce vzdáleně podobné té, kterou vedla U.S.A. v 80.letech minulého století ve Vietnamu. Rudý kůň ukazuje na mnoho zbytečně prolité krve, veliký meč zase na ty války. Přichází někdo (něco), kdo (co) přináší mnoho válek a mnoho krve (ten někdo není přímo Obama či jiný prezident U.S.A., ale je to tzv. Deep State – hluboký stát nebo-li Tajná vláda řídící věčně nenasytnou mašinérii tzv. vojensko-průmyslového komplexu U.S.A.).

Dnes je rok 2017. Porovnejme, k čemu směřuje dnešní svět, s tím, co tak nekompromisně prorokoval Daniel 7:23 „Čtvrté zvíře – na zemi bude čtvrté království, to se bude ode všech království lišit; pozře celou zemi, podupe ji a rozdrtí. Je to království, které se od předešlých liší v tom, jak bude vládnout, i v tom, co udělá. Rozdrtí a pozře celou zemi. Podupe ji a zotročí. Doposud to nedokázala žádná říše, která kdy světu vládla. Všechny národy ztratí svou identitu a budou se klanět jedině - Té jediné totalitní Světovládě, totalitnímu světovládnému systému Šelmy, která vše ovládne. A to je pojem, který se dnes nazývá Nový Světový Řád.

V následujících letech bude jeho formování zcela zjevnější a plně se projeví až s 2. příchodem Pseudotvůrců. Celý svět se víc a víc vnoří do velkého soumraku a temnoty, bez důrazu na záchranu hodnot, které ještě donedávna reprezentovalo např. skutečné křesťanství (to, které ctí Pána Ježíše Krista v nitru a ne kostel pozn.). Manipulace s veřejným míněním je děsivá. Pod maskou ušlechtilé tolerance a politické korektnosti se skrývá tvář ďábla, který vrhne na svět všechny své ohavnosti. Je to otec lží, umělec lhaní, žonglér přetvářky, komediant skrytého zla a nemilosrdný zabiják duší.

Zjevení Janovo 13:1-18 Tu jsem viděl, jak se z moře vynořila dravá šelma o deseti rozích a sedmi hlavách; na těch rozích deset královských korun a na hlavách jména urážející Boha. Ta šelma, kterou jsem viděl, byla jako levhart, její nohy jako tlapy medvěda a její tlama jako tlama lví. A drak jí dal svou sílu i trůn i velikou moc. Jedna z jejích hlav vypadala jako smrtelně raněná, ale ta rána se zahojila. A celá země v obdivu šla za tou šelmou; klekali před drakem, protože dal té šelmě svou moc, a klekali také před šelmou a volali: „Kdo se může rovnat té dravé šelmě, kdo se odváží s ní bojovat?“ (zde je zřejmě již řeč o vládě Pseudotvůrců pozn.) A bylo jí dáno, aby mluvila pyšně a rouhavě a měla moc po čtyřicet dva měsíce. A tak otevřela ústa a rouhala se Bohu, jeho jménu i jeho příbytku, všem, kdo přebývají v nebi. A bylo jí dáno, aby vedla válku proti svatým (zde je myšlen zanechaný leč duchovně obnovený Izrael) a aby nad nimi zvítězila (částečně). Dostala moc nad každým kmenem, národem, jazykem i rasou (Nový Světový Řád); budou před ní klekat všichni obyvatelé země, jejichž jména nejsou od stvoření světa zapsána v knize života (ti zanechaní pozn.), v knize toho zabitého Beránka. Kdo má uši, slyš! Kdo má jít do zajetí, půjde do zajetí. Kdo má zemřít mečem, musí mečem zemřít. Teď musí Boží lid osvědčit trpělivost a víru (toť Doba Jákobova Soužení). V tom jsem viděl jinou šelmu, jak vyvstala ze země: měla dva rohy jako beránek, ale mluvila jako drak (falešný Mesiáš?). Z pověření té první šelmy Pseudotvůrců) vykonává veškerou její moc. Nutí zemi a její obyvatele, aby klekali před první šelmou, které se zahojila její smrtelná rána. A činí veliká znamení, dokonce i oheň z nebe nechá před zraky lidí sestoupit na zem (Pseudotvůrci a falešný Mesiáš dělají zázraky jako Ježíš). Bylo jí dáno dělat znamení ke cti první šelmy a svádět jimi obyvatele země; rozkazuje obyvatelům země, aby postavili sochu té šelmě, která byla smrtelně zraněna mečem, a přece zůstala naživu. Je jí dáno, aby do sochy té šelmy vdechla život, takže ta socha mluvila a vydala rozkaz, že zemřou všichni, kdo před ní nepokleknou. A nutí všechny, malé i veliké, bohaté i chudé, svobodné i otroky, aby měli na pravé ruce nebo na čele cejch, aby nemohl kupovat ani prodávat, kdo není označen jménem té šelmy nebo číslicí jejího jména (toť popis tzv. čipové totality a jedné světové elektronické měny s RFID mikročipy nebo ještě sofistikovanější technologií z této vycházející pozn.). To je třeba pochopit: kdo má rozum, ať sečte číslice té šelmy. To číslo označuje člověka, a je to číslo šest set šedesát šest (dnes např. detekovatelné na tzv. čárovém kódu při prodeji již téměř každého zboží).

V tomto textu Bible je mmj řeč o věřících v nebi. Znamená to, že tyto věci opravdu nastanou až po Vytržení. Až 2. Příchod PJK pak učiní tomuto království tmy (Novému Světovému Řádu) definitivní konec.

Daniel 7:26-27 Avšak zasedne soud a vladařskou moc mu odejmou, a bude úplně vyhlazen a zahuben (systém Šelmy = Nový Světový Řád). Království, vladařská moc a velikost všech království pod celým nebem budou dány lidu svatých Nejvyššího (nyní PJK). Jeho království bude království věčné a všechny vladařské moci ho budou uctívat a poslouchat.“

Text z knihy Sergej Mihál - Vytržení 


OBJEDNÁVKA Originál knihy VYTRŽENÍ, Sergeje Mihála, můžete zakoupit zde:                 

VYTRŽENÍ - ZDE:  http://vytrzeni.eu/                    

 

 

 

 

 


Komentování tohoto článku je vypnuto.