Božská moudrost

Napsal Zenavesvetle.cz (») 18. 2. v kategorii Emanuel Swedenborg, přečteno: 150× Božská moudrost je v nebesích, před zrakem andělů, viděna jako světlo.

V Pánu je láska a je tu moudrost: Láska v Něm je bytím (Esse) a moudrost v Něm existuje (Existere) 1 ; nicméně v Něm to nejsou dva, ale jeden; Neboť Moudrost je z Lásky a Láska je z Moudrosti, a díky tomuto vzájemnému sjednocení vede k Jednosti. Tohle je Božská Láska, která se na nebesích stává viditelnou pro anděly jako Slunce. Vzájemné spojení božské moudrosti a božské lásky je míněno těmito slovy Páně:

Věříš, Filipe, že já jsem v Otci a Otec je ve Mně? Věřte mi, že jsem v Otci a Otec ve mně ( Jan 14: 10-11 ).

Také:

Já a Otec jsme jedno ( Jan 10:30 ).

 Tyto dvě věci, které v Pánu jsou Jedno, skutečně vycházejí jako dvě odlišné věci od Něho jako Slunce, Moudrost jako světlo a Láska jako teplo; přesto pouze k vnějšímu vzhledu vycházejí jako dvě odlišné věci: samy o sobě nejsou odlišné, světlo je teplo a světlo je světlo; protože stejně jako je jeden na Slunci, je jeden v nejmenším bodě. To, co vychází ze Slunce, je také Slunce v jeho nejmenších částech, a následně je Slunce univerzálně v každém bodě. Používají se výrazy „každý bod“ a „nejménší část“, ale prostorové body a prostorové části nejsou míněny, protože v tom, co je božské, toto duchovní, není v prostoru.

 Skutečnost, že Láska a Moudrost, vycházející z Pána jako Slunce, mají navenek vypadat jako dvě odlišné věci, Moudrost viditelná jako světlo a Láska vnímatelná jako teplo, má za následek, že jsou anděly přijímány jako dvě odlišné věci; někteří andělé přijímají více z tepla, kterým je Láska, a někteří přijímají více ze světla, kterým je Moudrost. Podle toho se andělé zahrnující nebesa rozlišují do dvou království. Ti, kteří dostali více z tepla, kterým je Láska, než ze světla, kterým je Moudrost, vytvářejí jedno království a jsou nazýváni nebeskými anděly; z nich se tvoří nejvyšší nebe. Vzhledem k tomu, že ti, kteří přijali více ze světla, kterým je Moudrost, než z tepla, kterým je Láska, vytvářejí druhé království a jsou nazýváni duchovními anděly; nižší nebesa se tvoří z nich. Říká se, že tito poslední obdrželi více ze světla, kterým je Moudrost, než z tepla, kterým je Láska, ale toto „více“ je jen zdánlivé „více“, protože nejsou o nic moudřejší, než v poměru, jako láska s nimi, dělá jeden s jejich moudrostí; to je důvod, proč se duchovní andělé nazývají spíše inteligentními než moudrými. Tyto věci se týkají světla v Pánu, světla vycházejícího od Něho a světla v andělech.

Božská moudrost, která se na nebi objevuje jako světlo, ve své podstatě není světlem: obléká se světlem, aby se zjevila před zraky andělů. Ve své podstatě je moudrost božskou pravdou a světlo je její vnější vzhled a korespondent. Se světlem moudrosti je to stejné jako s žárem lásky, o kterém se mluví výše. Protože světlo odpovídá Moudrosti a protože Pán je Božská moudrost, je také na mnoha místech ve Slově nazýván „světlem“, jako v následujícím:

To bylo to pravé světlo, které osvěcuje každého člověka, který přichází do světa ( Jan 1: 9 ).

Ježíš řekl: Já jsem Světlo světa: kdo mě následuje, nebude chodit ve tmě, ale bude mít světlo života ( Jan 8:12 ).

Ježíš řekl: Ještě chvíli je Světlo s vámi: kráčejte, dokud máte Světlo, aby se vás temnota nezmocnila ... Zatímco máte Světlo, věřte ve Světlo, abyste mohli být syny světla. .. Přišel jsem Světlem na svět, aby každý, kdo ve mě věří, nezůstal ve tmě ( Jan 12: 35–36 , 46 ).

A řada dalších míst. Kromě toho Pánovu božskou moudrost představovaly Jeho šaty při transfiguraci v tom, že jejich vzhled byl jako světlo, „zářící a bílé jako sníh, tak jak by je žádný bělič na zemi nemohl vybělití“ ( Marek 9: 3 ; Matouš 17: 2 ). 

„Oděvy“ ve Slově znamenají pravdy moudrosti; z tohoto důvodu vypadají všichni andělé na nebi oblečeni v souladu s pravdami jejich znalostí, jejich inteligence a jejich moudrosti.

 V nebi je zřejmé, i když ne ve světě, že světlo je vnějším zjevením Moudrosti a jejím korespondentem, protože v nebi není žádné jiné světlo než duchovní, které je světlem Moudrosti , osvětlující všechny věci, které tam vznikají z Božské Lásky. 

Moudrost s anděly jim umožňuje porozumět jim v jejich podstatě a světlo jim umožňuje vidět je v jejich podobě. Světlo v každém nebi je tedy rovnocenné stupněm moudrosti s anděly. V nejvyšších nebesích je světlo zbarvené plamenem a bliká jako z lesklého zlata: je to proto, že jsou v moudrosti. Na nebi pod nimi je světlo bílé a září jasně jako ze zářícího stříbra: je to proto, že jsou v inteligenci. A v nejnižších nebi je světlo jako polední světlo na světě: je to proto, že jsou ve znalostech. Světlo na vyšších nebesích je zářivé, přesně jako hvězda, která se v noci třpytí a jasně září sama o sobě, a je zde světlo nepřetržitě, protože tam slunce nezapadá. Je to stejné světlo, které osvítí Porozumění těch lidí na světě, kteří jsou v lásce k tomu, aby byli moudří, ale oni to nevidí, protože jsou přirození, ne duchovní; je to možné vidět, protože jsem to viděl já, ale pouze očima mého ducha. Navíc mi bylo uděleno vnímat, že když jsem byl ve světle nejvyššího nebe, byl jsem v moudrosti, když ve světle druhého nebe jsem byl ve inteligenci a když ve světle nejnižšího nebe jsem byl ve vědění, zatímco když jsem byl v přirozeném světle, byl jsem v nevědomosti o duchovních věcech.

 Abych mohl vědět, v jakém světle se dnes ve světě učí, objevily se přede mnou dva způsoby: jeden se jmenoval Cesta moudrosti, druhý Cesta pošetilosti. Na konci Cesty moudrosti stál palác ve světle: na konci Cesty pošetilosti stálo něco, co připomínalo palác, ale bylo to ve stínu. Bylo shromážděno asi tři sta učených mužů, kteří dostali na výběr cestu, kterou si přejí. Bylo viděno dvě stě šedesát, kteří šli Cestou pošetilosti, a jen čtyřicet Cestu moudrosti. Ti, kteří se vydali cestou moudrosti, vstoupili do paláce ve světle, ve kterém byly nádherné věci: dostali šaty z jemného plátna a stali se anděly. Ti, kdo se naopak vydali cestou pošetilosti, si přáli vstoupit do toho, co vypadalo jako palác, který byl ve stínu - ale viz, šlo o herce jeviště, kteří si oblékli divadelní kostýmy a v maskách se vydávali za věštce a stali se blázny. Poté mi bylo řečeno, že v tento den jsou pošetilí učenci, kteří jsou v přirozeném světle, relativně k moudrým učencům, kteří jsou v duchovním světle, tolik a pošetilí; a že všichni, kteří mají rádi rozlišování, zda je něco pravdivé, co říká někdo jiný, mají duchovní světlo: zatímco ti, kteří mají lásku pouze k potvrzení toho, co řekl někdo jiný, mají přirozené světlo.

-----
Poznámky pod čarou: 1 . Swedenborg používá dva výrazy Esse a Existere ve smyslu „Bytí“ a „ten, kterým má Bytí zjevnou existenci“. Viz O božské lásce 19 

Emanuel Swedenborg :  Božská moudrost

https://newchristianbiblestudy.org/


Komentování tohoto článku je vypnuto.