Celé Písmo svaté pojednává o Pánu; Pán je Slovo

Napsal Zenavesvetle.cz (») 7. 12. 2020 v kategorii Emanuel Swedenborg, přečteno: 421×U Jana čteme:

Na počátku bylo Slovo, to Slovo bylo u Boha, to Slovo byl Bůh. To bylo na počátku u Boha. Všechno povstalo skrze Ně a bez Něho nepovstalo nic, co jest. V Něm byl život a život byl světlo lidí. To světlo ve tmě svítí a tma je nepohltila. A Slovo stalo se tělem a přebývalo mezi námi. Spatřili jsme jeho slávu, slávu, jakou má od Otce jednorozený Syn, plný milosti a pravdy. (Jan 1:1514)

Světlo přišlo na svět, ale lidé si zamilovali více tmu než světlo, protože jejich skutky byly zlé. (Jan 3:19)

Dokud máte světlo, věřte ve světlo, abyste se stali syny světla. Já jsem přišel na svět jako světlo, aby nikdo, kdo ve Mne věří, nezůstal ve tmě. (Jan 12:3646)

Z těchto pasáží vysvítá, že Pán je Bůh od věčnosti a že tento Bůh je onen Pán, který se narodil ve světě. Bylo totiž řečeno, že Slovo bylo u Boha a to Slovo bylo Bůh; dále, že vše povstalo skrze Ně a bez Něho nepovstalo nic, co je; a dále, že Slovo se stalo tělem a že je lidé spatřili.

V církvi lidé běžně nevědí, proč se Pán nazývá Slovem. Nazývá se jím proto, že Slovo znamená Božskou Pravdu neboli Božskou Moudrost, a Pán je Božská Pravda sama neboli Božská Moudrost sama. Proto se také nazývá Světlem, o kterém se píše, že přišlo na svět.

Protože Božská Moudrost a Božská Láska tvoří jeden celek, který byl v Pánu od věčnosti, praví se: V Něm byl život a život byl světlo lidí. Život je Božská Láska a Světlo je Božská Moudrost. Jde o jednotu, která se rozumí slovy: Na počátku bylo Slovo u Boha a to Slovo byl Bůh, neboť moudrost spočívá v lásce a láska v moudrosti.

Podobně se praví u Jana i jinde: Oslav Mne, Otče, u Sebe samého slávou, kterou jsem měl u Tebe, dříve než byl svět. (Jan 17:5) U Sebe samého je totéž jako v Sobě samém - proto se také praví, že Bůh byl Slovo, a jinde, že Pán je v Otci a Otec v Pánu; dále, že Otec a On jsou jedno.

Jelikož tedy Slovo je Božská Moudrost Božské Lásky, plyne z toho, že On je Jehovah Sám, tedy Pán, skrze Nějž povstalo vše, co je, neboť vše je stvořeno z Božské Lásky skrze Božskou Moudrost.

2. Že jde o totéž Slovo, které bylo zjeveno skrze Mojžíše, proroky a evangelisty, může být zřejmé z toho, že jde o samu Božskou Pravdu, z níž pochází veškerá moudrost andělů a duchovní inteligence lidí. Totéž Slovo, které mají lidé ve světě, mají totiž také andělé v nebi; u lidí ve světě je však přírodní, zatímco u andělů v nebi je duchovní. A jelikož jde o Božské Slovo, je to také Božství vycházející, které nejenom vychází z Pána, ale je Pánem samým.

Protože tedy Slovo je Pán, bylo v celku i v jednotlivostech napsáno pouze o Něm. Od Izajáše až k Malachiáši se v něm nevyskytuje nic, co by nepojednávalo o Pánu nebo v opačném smyslu o tom, co je proti Němu. O tom doposud nikdo nevěděl; každý to však může pochopit, když si jen tuto skutečnost uvědomí a když na to bude při čtení Slova myslet - zejména pokud ví, že Slovo nemá pouze přírodní smysl, ale také smysl duchovní, a že v tomto smyslu jména osob a míst označují něco o Pánu, a proto i o nebi a církvi od Něj, nebo něco opačného.

Jelikož celé Slovo a každá jednotlivost v něm pojednávají o Pánu a tímto Slovem je Pán, neboť je Božskou Pravdou, je zřejmé, proč se praví: A Slovo stalo se tělem a přebývalo mezi námi, a spatřili jsme Jeho slávu. A také: Dokud máte světlo, věřte ve světlo, abyste se stali syny světla. Já jsem přišel na svět jako světlo, kdo ve Mne věří, nezůstane ve tmě. Světlem je Božská Pravda, tedy Slovo. Proto i v dnešní době každý, kdo se obrací pouze k Pánu, když čte Slovo, a modlí se k Němu, je ze Slova osvícen.

(Odkazy: Jan 14:15Lukáš 19:13-27Zjevení Janovo 2:1-2Zjevení Janovo 2:4-5)

3. Řekněme si stručně, co se obecně i v jednotlivostech praví o Pánu ve všech prorocích Starého zákona od Izajáše až po Malachiáše.

I. Pán přišel na svět, když se čas naplnil. To bylo tehdy, když Jej Židé již více nepoznávali a když už proto nezůstalo nic, co tvoří církev. Kdyby tehdy Pán nepřišel na svět a nezjevil se, člověk by zahynul věčnou smrtí. On Sám praví u Jana: Jestliže neuvěříte, že Já jsem, zemřete ve svých hříších. (Jan 8:24)

II. Pán přišel na svět, aby vykonal poslední soud, a tím si podrobil tehdy vládnoucí pekla, což se dělo skrze boje neboli pokušení dopuštěná na Jeho lidství od matky a Jeho neustálými vítězstvími nad nimi. Kdyby pekla nepřemohl, žádný člověk by nemohl být spasen.

III. Pán přišel na svět, aby oslavil Své lidství, tedy aby je spojil s Božstvím, které v Něm bylo již od početí.

IV. Pán přišel na svět, aby založil novou církev, která by Jej uznávala za Vykupitele a Spasitele a skrze lásku a víru v Něj docházela vykoupení a spasení.

V. Zároveň uspořádal nebe tak, aby tvořilo jeden celek s církví.

VI. Utrpení na kříži bylo posledním bojem neboli pokušením, kterým završil Své vítězství nad pekly a plně oslavil Své lidství.

Připravované pojednání O Písmu svatém ukáže, že Slovo pojednává právě o těchto tématech.

Emanuel  Swedenborg - O PÁNU A VÍŘE

 


Komentování tohoto článku je vypnuto.