Jedinost Boha 9

Napsal Zenavesvetle.cz (») 22. 11. 2020 v kategorii Emanuel Swedenborg, přečteno: 333×

Později jsem se zeptal, kde bych mohl nalézt ty nejbystřejší učence vyznávající božskou Trojici ve třech osobách. Přistoupili ke mně tři muži, které jsem následně takto oslovil: „Jak můžete rozdělovat božskou Trojici do třech osob a tvrdit přitom, že každá osoba je sama o sobě čili jednotlivě Bůh a Pán? Není tím vaše ústní vyznání, že Bůh je jeden, vzdáleno od toho, co si myslíte, tak jako jih od severu?“

Odpověděli: „Vůbec ne, protože tyto tři osoby sdílejí jednu podstatu a touto božskou podstatou je Bůh. Ve světě jsme byli zastánci trojice osob a svěřenkyní, kterou jsme ochraňovali, byla naše víra, podle které každá božská osoba má svou vlastní úlohu. Úlohou Boha Otce je přičítat a obdarovávat, úlohou Boha Syna je přimlouvat se a zastupovat a úlohou Boha Ducha svatého je uvádět toto přičtení a zastoupení v působnost. “

Zeptal jsem se: „Co máte na mysli božskou podstatou?“

Odvětili: „Všemohoucnost, vševědoucnost, všudypřítomnost, nezměrnost, věčnost a rovnost svrchovanosti. “

Na to jsem řekl: „Pokud tato podstata dělá z mnoha bohů jednoho, nemohli byste přidat ještě další bohy, například čtvrtého, o kterém se zmiňují Mojžíš, Ezechiel a Job, tedy Boha Šadaj? Něco podobného činili i ve starověkém Řecku a Itálii, když připisovali stejné vlastnosti, a proto i obdobnou podstatu, svým bohům, například Saturnu, Jupiterovi, Plutonovi, Apollonovi, Junoně, Dianě, Minervě, a dokonce i samotnému Merkurovi a Venuši. Přesto je všechny nemohli nazvat jedním Bohem. Dokonce i vy, tři lidé, jste dle mého názoru navzájem podobní ve své učenosti, a tak jste v tomto ohledu obdobné podstaty. A přesto se nemůžete sloučit v jednoho učence. “

Zasmáli se tomu a pravili: „Žertuješ! S božskou podstatou to je přece něco jiného. Ta je jen jedna, není trojdílná; je nedělitelná, a tedy nerozdělená. Rozštěpení a rozdělení proto není možné. “

„Vstupme tedy do arény a pusťme se do boje,“ vyzval jsem je. „Co chápete termínem ‚osoba‘ a co znamená?“

„Termín ‚osoba‘ označuje něco, co trvá samo od sebe, a žádná jeho součást nebo vlastnost nespočívá v něčem jiném. Takto pojem osoby definují všichni církevní představení a my s nimi. “

„Je to tedy definice osoby?“ zeptal jsem se.

„Ano,“ odvětili.

„Potom tedy není žádná část Otce v Synovi a nic z obou v Duchu svatém. Z toho plyne, že každý má svou vlastní volbu rozhodování, svéprávnost a pravomoc. Nespojuje je tedy nic jiného než vůle, která je vlastní každému z nich, a proto může být sdělována podle libosti. Nejsou potom tyto tři osoby třemi samostatnými bohy? A poslechněte si ještě toto: definovali jste osobu jako něco, co existuje samo od sebe. Jsou tedy tři substance, do kterých jste rozdělili božskou podstatu. Říkáte však, že ta rozdělena být nemůže, protože je nedělitelná. Kromě toho přisuzujete každé substanci, tedy každé osobě, vlastnosti, které nejsou v ostatních, a které dokonce nemohou být s ostatními sdíleny, tedy přičtení, zastoupení a uvádění v působnost. Jaký jiný závěr z toho plyne, než že tři osoby jsou tři bohové?“

Na to poodešli pryč se slovy: „Prodiskutujeme to a potom ti odpovíme. “

Poblíž stál jeden moudrý muž. Když si to vše vyslechl, prohlásil: „Nerad bych příliš podrobně rozebíral tento nanejvýš důležitý předmět, ale i když ponechám stranou podrobnosti, vidím zcela jasně, že ve vašich myšlenkách jsou tři bohové. Protože se však stydíte prohlásit to nahlas před celým světem - neboť kdybyste tak učinili, prohlásili by vás za šílence a hlupáky -, je pro vás výhodné vyznávat ústy jednoho Boha, abyste se vyhnuli pohaně. “

Tomu však tito tři učenci nevěnovali pozornost a stále se drželi svého názoru. Když odcházeli, mumlali si pro sebe nějaké termíny vypůjčené z metafyziky. To mi prozradilo, že metafyzika je pro ně věšteckou trojnožkou, ze které si přejí odpovídat.

Emanuel Swedenborg  -  Pravé křesťanství 


Komentování tohoto článku je vypnuto.