Slovu rozumí jen ti, kdo jsou osvíceni

Napsal Zenavesvetle.cz (») 28. 1. v kategorii Emanuel Swedenborg, přečteno: 66×

Lidský rozum nemohl by pochopit nic božského, ba ani duchovního, kdyby nebyl od Pána osvícen. Proto Slovu rozumí pouze ti, kteří jsou osvíceni.

Pán těm, kdož jsou osvěcováni, umožňuje, že rozumějí pravdě, a že vědí, jak si vysvětlit zdánlivě odporující si skutečnosti. Slovo ve svém literním smyslu zdá se jako by bylo nedůsledné a někde jako sobě odporující. A proto ti, kdo nejsou osvěcováni, je proto mohou vysvětlovat a interpretovat takovým způsobem, aby si potvrdili jakoukoliv domněnku a blud a obhájili tak jakoukoliv svou světskou a tělesnou náklonnost.

Ze Slova jsou osvěcováni ti, kdo je čtou z lásky k pravdě a dobru, nikoliv však ti, kdo je čtou z lásky ke slávě, k zisku, ke cti, tedy z lásky k sobě (sebelásky). Osvěcováni jsou ti, kdož jsou v dobru života, a tedy v náklonnosti k pravdě. Jsou to ti, jejichž nitro jest otevřeno, tedy ti, kteří co do svého niterného člověka mohou býti do světla nebeského povzneseni. Osvěcování je skutečné otevírání niterných částí mysli a tudíž i povznesením do světla nebeského. U těch, kdo pokládají Slovo za svaté, vyplývá svatost z nitra nebo lépe skrze nitro od Pána, aniž by o tom něco věděli.

Osvícení a schopnost vidět pravdu ve Slovu mají ti, kdož jsou vedeni Pánem, nikoliv však ti, kteří vedou sami sebe. Pánem jsou vedeni ti, kdo milují pravdu, protože je to pravda, tedy ti, kteří milují žít podle božských pravd. Slovo je u člověka živé podle jeho života lásky a víry. To, co je věcí vlastní inteligence člověka, nemá v sobě žádný život, poněvadž z propria člověka nepochází nic dobrého. Ti, kdo se velice utvrdili v nepravdivé nauce, nemohou být osvíceni.

Osvěcován je rozum. Rozum jest přijímačem pravdy. Intelekt a odtud také myšlení si vytvářejí o každé nauce církevní představy rozumu a myšlení, podle kterých tyto nauky vnímají. Představy člověka, pokud žije ve světě, jsou přírodní, protože tehdy člověk myslí přírodně; avšak v těch, kdož jsou v náklonnosti k pravdě proto, že jest pravdou, jsou přece jen skryty představy duchovní, a do nich člověk přichází po smrti. Bez představ rozumu a z něho odvozeného myšlení, nemůže býti nijakého chápání. Představy o věcech víry jsou v příštím životě otevřeny, a tam andělé seznávají, jaké jsou, a člověk pak jest připojen k jiným podle oněch představ, pokud pocházejí z náklonnosti, příslušící lásce. Proto Slovu nerozumí než rozumový člověk; neboť věřit něčemu bez představy dotyčné věci a bez rozumového uvážení, jest toliko zapamatováním si slov, což postrádá jakýkoliv život, patřící vnímavosti a pohnutkám, a to není žádná víra. Je to literní smysl Slova, který je osvěcován

 

Emanuel Swedenborg : O bílém koni v Apokalypse


Komentování tohoto článku je vypnuto.