TŘI CESTY K VLASTNÍMU NITRU

Napsal Zenavesvetle.cz (») 4. 8. 2022 v kategorii Emanuel Swedenborg, přečteno: 103×

 

Jednou jsem ve světě duchů zaslechl jakousi velkou vřavu. Bylo tam shromážděno na tisíce duchů, kteří křičeli: „Potrestejte je ! Potrestejte je !"

Přiblížil jsem se a zeptal: „Co se to tu děje ?"

Jeden duch, který stál mimo dav, odpověděl, že jsou velice rozzuřeni na tři kněží, kteří putovali krajem a všude kázali proti cizoložníkům a tvrdili, že cizoložníci neuznávají Boha, že je před nimi nebe uzavřené a otevřené peklo, že v pekle jsou nečistí ďáblové, kteří zdálky vypadají jako prasata válející se ve výkalech, a že andělé nebe se od nich s odporem odvracejí.

Zeptal jsem se: „Kde jsou ti kněží a proč je kolem toho tolik křiku ?"

Odpověděl, že tito tři kněží jsou uprostřed davu chráněni strážemi. Dav tvoří lidi, kteří věří, že cizoložství není hříchem, a tvrdí, že cizoložníci uznávají Boha stejně jako ti, kdo zůstávají se svými manželkami. Všichni pocházejí z křesťanského světa. Navštívili je andělé, aby zjistili, kolik z nich pokládá cizoložství za hřích, a našli jich méně než sto v tisíci.

Zbývajících devět set, pokračoval, vyjádřilo na cizoložství následující názor: „Každý ví, že radost z cizoložství mnohokrát převyšuje radost z manželství. Cizoložníci jsou v neustálém žáru, a tak jsou bdělejší a činnější a žijí aktivnější život než ti, kdo žijí jen s jednou ženou. Láska k manželce naopak časem chladne, a to někdy až do té míry, že byť i jediné slovo konverzace s ní a její společnost postrádají veškerý život. Jiné to je s ženami lehkých mravů. Život, který kvůli úbytku potence ve společnosti manželky odumírá, se díky záletům oživuje a obnovuje. A není snad to, co oživuje a obnovuje, cennější než to, co umrtvuje ? A co jiného je manželství než uzákoněné smilstvo ? Může to někdo rozlišit ? A může být láska vynucována ? Přesto je muž manželskou smlouvou a zákonem nucen milovat svou manželku. Láska k manželce je univerzální a společná s ptáky a se zvířaty. Čím jiným je manželská láska než láskou pohlavní ? A pohlavní láska umožňuje neomezeně milovat všechny ženy.

Důvod, proč jsou občanské zákony proti cizoložství, spočívá v domnění zákonodárců, že to poslouží veřejnému dobru. A přesto se i sami zákonodárci a soudci občas chovají nemorálně a říkají si mezi sebou: „Ať první hodí kamenem ten, kdo je bez viny." Pouze prostí a zbožní lidé věří, že cizoložství je hřích. Ne však lidé inteligentní, protože ti tak jako my pohlížejí na tuto otázku ze světla přírody.

Nevede snad cizoložství k rození dětí stejně jako manželství ? Nejsou nemanželské děti stejně šikovné a schopné plnit své povinnosti a zastávat své úřady jako děti manželské ? Kromě toho takto získají děti i rodiny, které by jinak byly bezdětné: není to spíše výhoda nežli ztráta ? A uškodí ženě, když bude mít soupeřky ? A uškodí to manželovi ? Názor, že je to od manžela hanebné, je neopodstatněný a vymyšlený. Cizoložství je porušením církevních zákonů a předpisů proto, že to dává církevním hodnostářům moc. Co však má teologie a duchovnost společného s tělesnými rozkošemi ? Nechovají se tak i někteří kněží a mnichové ? Znamená to, že nemohou uznávat a ctít Boha ? Proč tedy tito tři kážou, že cizoložníci neuznávají Boha ? Nebudeme taková rouhání tolerovat. Suďme je a potrestejme je !"

Pak jsem viděl, jak svolali soudce a požádali je, aby uložili kněžím trest.

Soudci však odvětili: „To není v naší pravomoci, neboť jde o otázku uznání Boha a hříchu, a tedy spasení a zatracení. Takové soudy přicházejí z nebe. Poradíme vám však, jak můžete zjistit, zda tito tři říkali pravdu. Existují tři místa, o kterých my soudci víme, že se tam takové záležitosti jednotlivě zkoumají a odhalují. Jedno místo je tam, kde každý nalézá otevřenou cestu do nebe; když do nebe vstoupí, pozná sám, jestli opravdu uznává Boha. Druhé místo je tam, kde se nalézá další cesta do nebe; na ni však nemůže vstoupit nikdo jiný než ten, kdo má nebe v sobě. A třetí místo je tam, kde vede cesta do pekla - a na ni spontánně nastupují ti, kteří milují pekelné věci, protože jim přinášejí potěšení. My soudci posíláme na tato místa všechny, kteří od nás požadují soudy ohledně nebe a pekla."

Zástup prohlásil: „Pojďme tedy."

Přišli na první místo, kde všichni spatřili otevřenou cestu do nebe. Náhle je však obklopila temnota, takže někteří zapálili pochodně a drželi je před sebou. Soudcové, kteří je doprovázeli, vysvětlili:

„To se stane všem, kteří přijdou k tomuto prvnímu místu. Jak se k němu přibližují, jejich pochodně hoří stále slabším plamenem, a když tam dojdou, světlo z nebe je úplně uhasí. To znamená, že jsou na místě. Nebe je jim totiž nejprve uzavřeno a až potom se otevře."

Když tedy dorazili na místo a jejich pochodně samy pohasly, spatřili cestu stoupající vzhůru do nebe. Nastoupili na ni ti, kteří pláli zuřivostí proti kněžím. Mezi prvními byli úmyslní cizoložnici a po nich následovali ti, kteří se v cizoložství utvrdili. Jak postupovali vzhůru, lidé v první skupině volali: „Následujte nás!" a ti za nimi je pobízeli voláním: „Pospěšte si!"

Zanedlouho se všichni ocitli uprostřed nebeského společenství, a tam se mezi nimi a anděly objevila rozsedlina. Nad tímto otvorem se rozsvítilo světlo, které jim ozářilo oči a otevřelo jejich vnitřní mysl, a tak jim umožnilo vyjádřit, co si vnitřně mysleli. Pak je andělé zkoumali, zda uznávají existenci Boha.

Odpověděli jim lidé z první skupiny, kterou tvořili ti, kdo cizoložili z úmyslu vůle. Řekli: „Co je to Bůh ?" a pohlížejíc jeden na druhého, ptali se: „Kdo z vás jej kdy spatřil ?"

Lidé z druhé skupiny, kteří se stali cizoložníky z přesvědčení intelektu, hovořili takto: „Není příroda vším ? Co jiného stojí nad ní než slunce ?"

Nato je andělé vyzvali: „Odejděte od nás. Sami teď vidíte, že neuznáváte žádného Boha. Když sestoupíte dolů, uzavře se vám niterná mysl a otevře se její zevnějšek, a pak budete schopni mluvit v rozporu se svým nitrem a říkat, že Bůh existuje. Věřte nám však, že jakmile se člověk stane skutečným cizoložníkem, je před ním nebe uzavřeno; a komu je nebe uzavřeno, ten Boha neuznává. Cizoložství je totiž zdrojem veškeré nečistoty v pekle, a ta v nebi páchne jako hnijící bahno na ulicích."

Když to uslyšeli, obrátili se a po třech cestách sestoupili dolů. Dole se členové první a druhé skupiny dali do řeči. Prohlásili: „Kněží vyhráli. Víme však, že dokážeme mluvit o Bohu stejně jako oni; a když tvrdíme, že Bůh existuje, neuznáváme Ho tím ? Vnitřní a vnější úrovně mysli, o kterých andělé mluvili, jsou pouhé výmysly. Pojďme však na druhé místo, o kterém nám řekli soudci, že se tam otevírá cesta do nebe pro ty, kdo mají nebe v sobě - tedy pro ty, kdo mají přijít do nebe !"

Když se přiblížili, ozval se hlas z nebe: „Zavřete brány ! Na dosah jsou cizoložníci !" A brány se náhle uzavřely a strážci s holemi v rukou je začali odhánět. Vyprostili však z jejich držení tři kněží, kvůli kterým se pozdvihlo tolik křiku, a ty doprovodili do nebe. A ve chvíli, kdy se brána před kněžími otevřela, rebely zasáhl závan manželské radosti, který je svou neposkvrněností a čistotou téměř zadusil.

Ze strachu, že se udusí, si proto pospíšili ke třetímu místu, o kterém soudci řekli, že tam vede cesta do pekla. Linula se odtamtud taková radost z cizoložství, jež ty, kdo se úmyslně a z utvrzení stali cizoložníky, tak oživila, že cestou dolů téměř tancovali, a dole se jako prasata ponořili do špíny.

Emanulel Swedenborg - Manželská láska500


Komentování tohoto článku je vypnuto.