TRVALÁ SCHOPNOST MANŽELSKÉ LÁSKY

Napsal Zenavesvetle.cz (») 12. 5. 2022 v kategorii Emanuel Swedenborg, přečteno: 114×

 

Jednou jsem se podíval do světa duchů a na nějaké louce spatřil několik mužů oblečených podobně jako lidé ve světě. To mi prozradilo, že nedávno přišli ze světa.

Přiblížil jsem se k nim, abych mohl poslouchat, o čem se baví. Hovořili o nebi. Jeden z nich, který o nebi něco věděl, mluvil o tom, že tam jsou divy, kterým nikdo neuvěří, dokud je nespatří. Jmenoval například rajské zahrady, nádherné paláce postavené podle zásad té nejdokonalejší architektury. Tyto paláce, pokryté drahokamy nebeských tvarů, září jako ze zlata a před nimi stojí stříbrné sloupy. Jsou tam také domy z jaspisu a safírů, do kterých andělé vstupují vznešeným sloupořadím. Jejích vnitřní výzdobu nemůže vyjádřit žádné umění ani slova.

„Co se týká andělů samých," pokračoval, „jsou obou pohlaví, mladí muži a manželé, mladé ženy a manželky. Mladé ženy jsou tak krásné, že ve světě není nic, co by tuto krásu mohlo vyjádřit. Avšak manželky tam jsou ještě nádhernější a vypadají jako skutečná ztělesnění nebeské lásky. Jejich manželé, kteří tam jsou ve věku mladých jinochů, vypadají jako ztělesnění nebeské moudrosti. Navíc tam nikdo nezná jinou pohlavní lásku než manželskou. A co vás možná překvapí, manželé se tam těší neustálé schopnosti zakoušet její rozkoše."

Když duchové, kteří přišli ze světa, slyšeli, že tam neznají jinou pohlavní lásku než manželskou a že jsou neustále schopni zakoušet její rozkoše, začali se smát a prohlásili: „To není možné, nejspíš nám tu vyprávíš pohádky."

V tom okamžiku se však mezi ně postavil anděl z nebe a řekl: „Poslouchejte mě, prosím. Jsem anděl z nebe a žiji se svou manželkou již tisíc let, a celou dobu jsem v témž rozkvětu mládí, v jakém mě vidíte. Je to díky manželské lásce, kterou sdílím se svou manželkou. Mohu vás také ujistit, že u mě tato stálá schopnost vždy trvala a stále trvá. Protože však cítím vaše pochyby o tom, jestli je něco takového možné, pohovořím o tom s vámi racionálně, podle světla vašeho intelektu.

Vy totiž nic nevíte o prvotním stavu člověka, jejž nazýváte stavem integrity. Lidé v tomto stavu měli veškeré niterné oblasti svých myslí otevřeny přímo k Pánu, a tak je měli v manželství lásky a moudrosti neboli dobra a pravdy. Protože dobro lásky a pravda moudrosti se neustále milují, stále si přejí být spojeny. Když jsou niterné oblasti mysli otevřeny, tato duchovní manželská láska se svou neustálou touhou plyne volně dolů a vytváří onu schopnost.

Lidská duše, která je v manželství dobra a pravdy, nejenže neustále usiluje o jejich spojení, nýbrž také o neustálou plodnost a reprodukci svých podob. Když jsou tedy niterné schopnosti člověka tímto manželstvím otevřeny až k duši a když mají stále před očima svůj účinek v nejzevnější úrovni, tato trvalá snaha o plodnost a reprodukci svého druhu, tedy duše, se stává tělesnou. A protože konečný účinek duše v těle je u manželské dvojice tím nejzevnějším vyjádřením jejich lásky, a to závisí na stavu duše, je zřejmé, odkud mají tuto trvalou schopnost.

Tito lidé také zakoušejí neustálou plodnost, protože z Pána vyzařuje univerzální sféra vyvíjení a šíření nebeských kvalit lásky a duchovních kvalit moudrosti, a tedy i přírodního plození dětí, a ta zaplňuje celé nebe a celou zemi. Tato nebeská sféra naplňuje duše všech lidí a sestupuje jejich myslemi do těl až na tu nejnižší úroveň, kde předává svou sílu plození. To však není možné u jiných lidí než u těch, kteří mají otevřen průchod z duše vyššími a nižšími oblastmi mysli až k nejnižším rovinám těla; děje se tak u lidí, kteří se nechají vést Pánem zpět do prvotního stavu stvoření.

Mohu vás ujistit, že již po tisíc let jsem netrpěl nedostatkem schopnosti, síly či mužnosti. Nikdy jsem nezakusil jakýkoliv úbytek těchto sil, protože je neustále obnovuje nepřetržité působení této univerzální sféry, o které jsem právě hovořil. Tyto síly také rozveselují ducha, aniž by jej zanechávaly ve smutku, jak se děje u těch, kteří utrpí jejich ztrátu. Pravá manželská láska je navíc jako jarní teplo, pod jehož vlivem vše spěje k rašení a plození. Pouze takové teplo máme v našem nebi. Manželské dvojice tam proto žijí v takovém jaru s jeho neustálým úsilím o rozkvět, a to je zdrojem této mužnosti.

My v nebi však máme jiný druh plodnosti než lidé na zemi. U nás jde o plození, jehož duchovním ovocem je láska a moudrost neboli dobro a pravda. Manželka do sebe přijímá lásku k manželovi plynoucí z jeho moudrosti, a manžel do sebe přijímá moudrost plynoucí z lásky manželky k němu. Lze říci, že manželka je ve skutečnosti přetvořována na lásku k manželově moudrosti, a to tím, jak do sebe přijímá rozšiřování jeho duše spolu s rozkoší, jež povstává z její touhy stát se láskou k manželově moudrosti. Tak se mění z mladé dívky na manželku a na podobnost. Láska spolu s důvěrným přátelstvím, které cítí manželka, a moudrost se štěstím, které zakouší manžel, se tím neustále prohlubují, a to až do věčnosti. Takový je stav andělů v nebi."

Anděl pohlédl na duchy, kteří nedávno přišli ze světa: „Vy víte, že když jste cítili sílu lásky, milovali jste své manželky, a když její rozkoše skončily, odvrátili jste se. Nevíte však, že my v nebi nemilujeme své partnery díky této síle, ale že tuto mužnou sílu nám propůjčuje láska. A protože milujeme své partnery nepřetržitě, máme i tuto sílu nepřetržitě. Dokážete‑li svůj stav převrátit, pochopíte to. Miluje‑li někdo svou manželku trvale, miluje ji celou svou myslí a celým svým tělem. Láska totiž zaměřuje celou mysl a celé tělo k tomu, koho miluje. A protože se tak děje vzájemně, spojuje dva lidi tak, až jsou jako jeden.

Nebudu hovořit o manželské lásce, kterou mají muži a ženy vrozenu od stvoření, ani o jejich snaze být zákonně sezdáni, ani o schopnosti mužů plodit, což je zajedno s jejich schopností násobit moudrost z lásky k pravdě. Nebudu mluvit ani o tom, že čím více člověk miluje ze své lásky moudrost neboli ze svého dobra pravdu, tím více zakouší pravou manželskou lásku a sílu, která ji doprovází."

Anděl domluvil a zmlkl. Nově příchozí z jeho řeči vyrozuměli, že neustálá schopnost zakoušet rozkoše je opravdu možná. Rozveselili se na duchu a zvolali:

„Ó, jak šťastní jsou andělé ! Cítíme, že vy v nebi jste neustále mladí a máte sílu tohoto věku. Řekni nám ale, jak můžeme takovou sílu získat ?"

„Vyhýbejte se cizoložstvím jako pekelným zlům a následujte Pána; tehdy ji získáte," odpověděl anděl.

„Budeme se jim vyhýbat a budeme následovat Pána." Anděl však odvětil: „Nemůžete se vyhýbat cizoložstvím jako pekelným zlům, pokud se nebudete zároveň vyhýbat i všem ostatním zlům, neboť cizoložství je všechny obsahuje; a pokud se jim nebudete vyhýbat, nemůžete následovat Pána. Pán takové lidi nepřijímá."

Nato se od nich anděl odloučil a noví duchové zarmouceně odešli.

Emanuel Swedenborg: Příběhy z duchovního světa

Manželská láska 355-356


Komentování tohoto článku je vypnuto.