VELIKÉ ZNAMENÍ NA NEBI

Napsal Zenavesvetle.cz (») 8. 10. 2020 v kategorii Emanuel Swedenborg, přečteno: 417×

Ti, jejichž víra je oddělená od lásky k bližnímu, se v knize Zjevení míní drakem. (Zjevení Janovo)

Výše jsme uvedli, že postupem času každá církev upadá do dvou obecně rozšířených náboženských stavů zla - jednoho plynoucího z lásky k vládnutí a druhého vznikajícího z pýchy na svou inteligenci; také jsem si řekli, že první je ve Slovu míněn a popsán Babylónem a druhý Pelišteou. Protože kniha Zjevení pojednává o stavu křesťanské církve, a to zejména v době jejího konce, pojednává obecně i jednotlivě o obou těchto náboženských principech. Náboženský princip označený jako Babylón popisují kapitoly 17-19, kde je nevěstkou sedící na šarlatové šelmě; a náboženský princip označený jako Pelištea se popisuje v kapitolách 12-13, kde je drakem a také šelmou, která se vynořila z moře, a šelmou, která vyvstala ze země.

Že tento náboženský princip označuje drak a jeho dvě šelmy, nemohlo být doposud známo, neboť ještě nebyl odkryt duchovní smysl Slova. Proto lidé nerozuměli ani knize Zjevení. Náboženský princip víry oddělené od lásky k bližnímu totiž převládl v křesťanském světě natolik, že nikdo nebyl schopen duchovní smysl Slova spatřit: každé špatné náboženské přesvědčení totiž zaslepuje oči. Zjevení Janovo 12:113:117:118:119:1

Že náboženský princip víry oddělené od lásky k bližnímu je v knize Zjevení míněn a popsán drakem a jeho dvěma šelmami, to mi bylo nejenom řečeno z nebe, ale bylo mi to také ukázáno v duchovním světě, který se nachází pod nebem. Spatřil jsem tam ty, jejichž víra byla oddělena od lásky, jako velkého draka s ocasem nataženým k nebi; a další lidi stejného přesvědčení jsem tam viděl jednotlivě také jako draky. Takové podoby se v duchovním světě objevují díky souvztažnostem duchovních věcí s přírodními. Proto je také andělé nazývají lidmi draka. Je jich však mnoho druhů, někteří tvoří jeho hlavu, jiní jeho tělo a další jeho ohon. Ohon draka tvoří ti, kteří překroutili veškerou pravdu Slova - proto se v knize Zjevení píše, že drak svým ocasem smetl třetinu hvězd z nebe; hvězdami nebe se označují znalosti pravdy a třetinou se označuje vše.

Protože drakem se v knize Zjevení míní víra oddělená od lásky k bližnímu (což doposud nebylo známo a zůstalo skryto, neboť lidé neznali duchovní smysl Slova), nyní obecně vyložíme smysl toho, co se o drakovi píše ve 12 kapitole této knihy. Zjevení Janovo 12:1

 

O drakovi se v kapitole 12 knihy Zjevení píše:

A ukázalo se veliké znamení na nebi: Žena oděná sluncem, s měsícem pod nohama a s korunou dvanácti hvězd kolem hlavy. Ta žena byla těhotná a křičela v bolestech, neboť přišla její hodina. Tu se ukázalo na nebi jiné znamení: Veliký rudý drak s deseti rohy a sedmi hlavami, a na každé hlavě měl královskou korunu. Ocasem smetl třetinu hvězd z nebe a svrhl je na zem.

A drak se postavil před tu ženu, aby pohltil její dítě, jakmile porodí. Ona porodila dítě, syna, který má železnou berlou pást všechny národy; ale dítě bylo přeneseno k Bohu a jeho trůnu. Žena pak uprchla na poušť, kde jí Bůh připravil útočiště, aby tam o ni bylo postaráno po tisíc dvě stě šedesát dní.

A strhla se bitva na nebi: Michael a jeho andělé se utkali s drakem. Drak i jeho andělé bojovali, ale nezvítězili, a nebylo již pro ně místa v nebi.

Když drak viděl, že je svržen na zem, začal pronásledovat ženu, která porodila syna. Ale té ženě byla dána dvě mocná orlí křídla, aby mohla uletět na poušť do svého útočiště, kde ukryta před hadem byla živena čas a dva časy a polovinu času. A had za ní vychrlil ze chřtánu proud vody jako řeku, aby ji smetl. Ale země přispěla ženě na pomoc a pohltila tu řeku, kterou had vychrlil. Drak v hněvu vůči té ženě rozpoutal válku proti ostatnímu jejímu potomstvu, proti těm, kdo zachovávají přikázání Boží a drží se svědectví Ježíšova. Zjevení Janovo 12:1-813-17

Výklad těchto veršů je následující:

Ukázalo se veliké znamení na nebi: znamená zjevení od Pána týkající se budoucí církve, přijetí její nauky a toho, kým bude napadena. Žena oděná sluncem, s měsícem pod nohama: církev, která bude od Pána v lásce a víře. S korunou dvanácti hvězd kolem hlavy: moudrost a inteligence z Božských pravd u lidí této církve. Výraz byla těhotná: její rodící se nauka. Že křičela v bolestech, neboť přišla její hodina: odpor těch, jejichž víra je oddělena od lásky k bližnímu. Tu se ukázalo na nebi jiné znamení: další zjevení; veliký rudý drak: víra oddělená od lásky k bližnímu; že byl rudý: z lásky, která je čistě přírodní; se sedmi hlavami: špatné porozumění Slovu; s deseti rohy: moc díky velkému množství těch, kteří ji přijali. Na každé hlavě měl královskou korunu: překroucení pravd ze Slova; ocasem smetl třetinu hvězd z nebe a svrhl je na zem: zničení všech znalostí pravdy.

Drak se postavil před tu ženu, aby pohltil její dítě, jakmile porodí: jejich nenávist a touha zničit nauku této církve při jejím zrodu. Ona porodila dítě, syna: označuje nauku; který má železnou berlou pást všechny národy: bude přesvědčovat silou přírodní pravdy pocházející z pravdy duchovní. Dítě bylo přeneseno k Bohu a jeho trůnu: ochrana této nauky Pánem z nebe; žena pak uprchla na poušť: tato církev je jen s několika; kde jí Bůh připravil útočiště: její stav, aby se mezitím zajistilo, že se rozroste; aby tam o ni bylo postaráno po tisíc dvě stě šedesát dní: dokud se nerozroste na svůj určený stav. A strhla se bitva na nebi: Michael a jeho andělé se utkali s drakem a drak i jeho andělé bojovali: roztržka a boj těch, kteří mají víru oddělenou od lásky k bližnímu, s těmi, kdo vyznávají nauku o Pánu a životě lásky k bližnímu; ale nezvítězili: byli poraženi; a nebylo již pro ně místa v nebi: jejich svrhnutí.

Když drak viděl, že je svržen na zem, začal pronásledovat ženu, která porodila syna: ti, jejichž víra je oddělena od lásky k bližnímu, napadají církev kvůli její nauce. Ale té ženě byla dána dvě mocná orlí křídla, aby mohla uletět na poušť do svého útočiště: rozvaha, dokud je tato církev pouze s několika; kde ukryta před hadem byla živena čas a dva časy a polovinu času: zatímco se církev rozrůstá na svůj určený stav. A had za ní vychrlil ze chřtánu proud vody jako řeku, aby ji smetl: jejich hojné argumentace postavené na klamech, aby tuto církev zničili. Ale země přispěla ženě na pomoc a pohltila tu řeku, kterou had vychrlil: jejich klamné argumentace samy od sebe padnou. Drak v hněvu vůči té ženě rozpoutal válku proti ostatnímu jejímu potomstvu: jejich trvalá nenávist; proti těm, kdo zachovávají přikázání Boží a drží se svědectví Ježíšova: proti těm, kdo žijí život lásky k bližnímu a věří v Pána.

OdkazyZjevení Janovo 12:1

Další kapitola- Zjevení 13 pojednává o dvou šelmách draka - první byla spatřena, jak se vynořuje z moře, a druhá, jak vychází ze země. O první pojednávají verše 13:1-10, o druhé verše 13:11-18. Že jde o šelmy draka, je zřejmé z veršů 2411. Prvou šelmou se označuje víra oddělená od lásky k bližnímu ve smyslu přesvědčení přírodního člověka, druhá označuje víru oddělenou od lásky k bližnímu ve smyslu přesvědčení ze Slova neboli také překroucení pravdy.

Vysvětlení těchto veršů však přejdu (neboť se z nich odvíjí jejich vlastní argumentace, což by bylo příliš obšírné rozebírat), a vysvětlím pouze závěrečná slova:

Kdo má rozum, ať sečte číslice té šelmy. To číslo označuje člověka, a je to číslo šest set šedesát šest. Zjevení Janovo 13:18

Kdo má rozum, ať sečte číslice té šelmy: to znamená, že ti, kdo jsou osvíceni, mají zkoumat podstatu přesvědčení této víry přijaté ze Slova; to číslo označuje člověka: toto přesvědčení povstalo z vlastní inteligence člověka; a je to číslo šest set šedesát šest: veškerá pravda Slova byla překroucena.

Odkazy: Zjevení Janovo 13

Emanuel Swedenborg  -  O VÍŘE

www.newchristianbiblestudy.org

 


Komentování tohoto článku je vypnuto.