Kázání na hoře 1 - BLAHOSLAVENSTVÍ

Napsal Zenavesvetle.cz (») 25. 3. v kategorii KÁZÁNÍ NA HOŘE, přečteno: 203×

„Kázání na hoře je Vnitřní cesta k srdci Božímu, která vede k dokonalosti.“

Jako Ježíš Nazaretský nám daroval Kristus Kázání na hoře –

a dnes je objasňuje a prohlubuje prostřednictvím prorockého slova,

ve Svém velkém vyřčeném Díle Zjevení.

 

Messiah

 

KÁZÁNÍ NA HOŘE

1.

BLAHOSLAVENSTVÍ

1. Když Ježíš uzřel množství lidu, vystoupil na horu. A když se posadil, přistoupilo k Němu všech Dvanáct. On vzhlédl ke Svým učedníkům a promluvil:

2. Blahoslavení v duchu jsou chudí, neboť jejich je království nebeské. Blahoslavení jsou ti, kteří snášejí utrpení, neboť budou utěšeni. Blahoslavení jsou dobromyslní, neboť jim bude patřit pozemská říše. Blahoslavení jsou ti, kteří hladovějí a žízní po spravedlnosti, neboť oni mají být nasyceni.

3. Blahoslavení jsou milosrdní, neboť dosáhnou milosrdenství. Blahoslavení jsou ti, kteří jsou čistého srdce, neboť budou viděti Boha. Blahoslavení jsou nositelé míru, neboť budou slouti dětmi Božími. Blahoslavení jsou ti, kteří pro spravedlivou věc trpí pronásledováním, neboť jejich je Říše Boží.

4. Ano, blahoslavení jste, když vás lidé budou nenávidět a vyobcují vás ze svého společenství a budou proti vám mluvit všemožné zlo a vaše jméno dají do klatby kvůli Synu člověka. Radujte se toho dne a skákejte radostí, neboť hle, vaše odplata v nebi je veliká. Neboť totéž činili jejich otcové prorokům. (Kap. 25, 1-4)

Kristus objasňuje, opravuje
a prohlubuje Slovo:

Kázání na hoře je Vnitřní cesta k srdci Božímu, která vede k dokonalosti.

Blahoslavení budou vidět Krista a se Mnou, s Kristem, budou ve vší dobromyslnosti a pokoře vlastnit pozemskou říši. Blaho tomu, kdo ve všem vidí nádheru Otce – Matky - Boha. Ten se stal živým příkladem pro mnohé.

Já vedu ty Své k poznání pravdy.

Kdo z pravdy je, slyší Můj hlas, protože on je pravda a proto také pravdu slyší a vidí.

Blahoslavení jsou bez bázně a radostní, neboť vidí a slyší, co nevidí a neslyší ti, kteří se ještě skrývají za svým lidským já a toto drží s nejvyšším vypětím, aby nebyli poznáni.

Avšak blahoslavení vidí dovnitř do žaláře lidského já a poznávají nejskrytější myšlenky svých bližních. Svítí silou svého jasného vědomí dovnitř a provolávají ke svým bližním:

(2-1)

Blahoslavení v duchu jsou chudí, neboť jejich je království nebeské !

Slovy „chudí“ není míněna hmotná chudoba. Nikoliv ona přináší blahoslavenost v duchu, nýbrž oddanost Bohu, z níž člověk naplňuje, co je vůle Boží. Ta je vnitřním bohatstvím.

Slovy „chudí“ jsou míněni všichni ti, kdo neusilují o vlastní jmění a neshromažďují žádný majetek. Jejich myšlení a snažení patří společnému životu, v němž zákonitým způsobem spravují majetek, který Bůh všem daroval. Nepřemýšlejí o světském a neusilují o něj. Slouží obecnému blahu a vztahují své ruce k Bohu a království Boží v jejich nitru, jež chtějí zvěstovat a přinášet všem lidem, kteří jsou dobré vůle. Jejich vnitřní bohatství je život v Bohu, pro Boha a pro jejich bližní. Žijí dle přikázání „Modli se a pracuj“.

Oni spějí k Duchu Božímu a přijímají pro svůj pozemský život od Boha to, co potřebují, a ještě více. To jsou blahoslavení v Duchu Božím.

(2-2)

Blahoslavení jsou, kteří snášejí utrpení, neboť budou utěšeni.

Utrpení člověka není od Boha, nýbrž trpící je buď

(a)

sám zapříčinil

(b)

- nebo jeho duše PŘEVZALA v duchovní říši část viny některé bratrské nebo sesterské duše, aby pro ni v pozemském bytí tuto vinu odčinila, což by umožnilo bratrské nebo sesterské duši vstoupit do vyšších oblastí Vnitřního života.

Kdo snáší své utrpení, aniž by obviňoval svého bližního, a v utrpení poznává své chyby a slabosti, lituje jich, prosí o odpuštění a odpouští, tomu bude uděleno Boží milosrdenství. Neboť Bůh, Věčný, by chtěl Své děti utěšit a sejmout z nich to, co není dobré a léčivé pro jejich duši. Neboť když utrpení duši opustí, tedy když příčiny, jež se v duši staly činnými, jsou vymazány, dostává se člověk blíže k Bohu.

Snášej své utrpení“ znamená: Nenaříkej; neobviňuj Boha a také ne své bližní. Nacházej ve svém utrpení své hříšné chování, jež k tomuto utrpení vedlo.

Lituj, odpouštěj a pros o odpuštění, a nečiň už více to, co jsi poznal jako hřích. Pak může být duševní vina Bohem smazána a ty z Něj potom přijmeš více síly, lásky a moudrosti.

Když se setkáš s člověkem, který snáší utrpení a je jím zkoušený, a ten tě poprosí o pomoc, pak při něm stůj a pomoz mu, pokud je to pro tebe možné a pro jeho duši dobré. A když poznáš, že tvůj bližní pomoc vděčně přijímá a pomocí jí se vzchopí, pak dej mu ještě více, pokud je ti to možné.

Avšak ty, jenž přinášíš pomoc, konej to nezištně. Jestliže to konáš pouze z vnější povinnosti, pak za to neobdržíš žádnou duchovní odměnu - a také neprokážeš žádnou službu duši toho, jenž snáší utrpení a je jím zkoušen, nýbrž jenom tělu, povozu duše.

(2-3)

Blahoslavení jsou dobromyslní, neboť jim bude patřit pozemská říše.

Dobromyslnost, pokora, láska a dobrota jdou ruku v ruce. Kdo se stal nezištnou láskou, ten je také dobromyslný, pokorný a dobrotivý. Je naplněn moudrostí a silou.

Lidem v Mém duchu, nezištně milujícím, bude patřit pozemská říše. Ó vizte, cesta k srdci Božímu je cestou do srdce nezištné lásky. Z nezištné lásky proudí mír Boží.

Ti lidé, kteří putují k Božímu srdci, a ti lidé, kteří již v Bohu žijí, působí pro Novou dobu tím, že všechny ochotné lidi učí cestu k Bohu. Tím berou pozemské království víc a více v Mém duchu do vlastnictví.

(2-4)

Blahoslavení jsou, kteří hladovějí a žízní po spravedlnosti, neboť mají být nasyceni.

Kdo po spravedlnosti Boží hladoví a žízní, je pravdu hledající, toužící po životě v Bohu a s Bohem. Ten má být nasycen.

Můj bratře, Má sestro, kteří toužíte po spravedlnosti, po životě v Bohu a s Bohem, buďte utěšeni a pozvedněte se z hříšného lidského já ! Radujte se, neboť započala doba, v níž se Říše Boží přiblíží lidem, kteří se snaží dodržovat přikázání života.

Hle, Já, tvůj Spasitel, Jsem pravda v tobě samém. V tobě samém Jsem tedy Já cestou, pravdou a životem.

Pravda je Zákon lásky a života. V Desateru přikázání, jež jsou výtahy z všeobsahujícího zákona Božího, najdeš ukazatele pro cestu k pravdě. Dbej Desatera přikázání a tím více uspěješ na cestu Kázání na hoře, v němž je cesta k pravdě důsledně vyložena.

Cesta k pravdě je cestou k srdci Božímu, k věčnému životu, jenž je nezištnou láskou. Kázání na hoře je cestou do Říše Boží, do zákonů Říše míru Ježíše Krista. Zahloubáš-li se do nich a splníš-li je, pak dospěješ k božské moudrosti.

Poznej: Nikdo nechť nehladoví nebo nežízní po spravedlnosti. Uskutečni první krok k Říši lásky tím, že budeš nejprve spravedlivý sám k sobě. Cvič se v pozitivním životě a myšlení a staneš se postupně spravedlivým člověkem. Pak přineseš spravedlnost Boží do tohoto světa; a zastupuješ ji také, protože naplňuješ vůli Boha, Pána, z Jeho lásky a moudrosti.

Poznej: Blízko je doba, v níž se stane, co bylo vyřčeno. Lev bude u jehňátka, protože lidé dosáhli vítězství sami nad sebou - skrze Mne, jejich Spasitele. Budou tvořit velikou rodinu v Bohu a žít v jednotě se všemi zvířaty a s celou přírodou.

Radujte se, Říše Boží se přiblížila - a s Říší Boží také Já, váš Spasitel a přinašeč míru, vládce Říše míru, světové říše Ježíše Krista.

 

(3-1)

Blahoslavení jsou milosrdní, neboť dojdou milosrdenství.

Milosrdenství Boží odpovídá dobromyslnosti a laskavosti Boha a je pro všechny duše branou k dokonalosti života. Lidé, kteří ve svých duších rozvinuli skrze Mne, Krista, žijící v Otci – Matce - Bohu, všech sedm základních sil života - zákon od pořádku až k milosrdenství - vejdou opět jako čisté duchovní bytosti skrze bránu milosrdenství do nezištné lásky, do Říše Boží, do nebes, a budou žít v míru. Bránu k věčnému Bytí tvoří sedmá základní síla, milosrdenství - v Duchu Božím nazývaná LASKAVOST a DOBROMYSLNOST. Všichni lidé, kteří se cvičí v milosrdenství, milosrdenství také dosáhnou a budou stát při těch, kdož se nacházejí na cestě k milosrdenství.

Poznejte: Cesta k srdci Boha je cestou jednotlivce ve společenství se stejně smýšlejícími. Neboť Bůh je jednota, a jednota v Bohu je společenství v Bohu a s Bohem a s bližními.

Kdo udělal první kroky na cestě k dokonalosti, ten naplní přikázání jednoty: Jeden za všechny, Kristus - a všichni za jednoho, Krista.

Kázání na hoře, jak bylo vyřčeno, je evoluční cestou na této vývojové cestě k Božímu srdci postoupili kupředu, pomáhají zase těm, kteří stojí teprve na začátku cesty. Ve všech a nad všemi září Kristus, který Já Jsem.

(3-2)

Blahoslavení jsou, kteří jsou čistého srdce, neboť budou viděti Boha.

Čisté srdce je čistá duše, která se opět pozvedla vzhůru k absolutní duchovní bytosti skrze Mne, Krista v Otci-Matce-Bohu.

Čisté duše, jež se opět staly bytostmi nebes, jsou pak opět věrným obrazem věčného Otce a hledí Věčnému opět tváří v tvář. Vidí, žijí a slyší současně zákon věčného Otce, protože se opět stali duchem z Jeho ducha - věčným zákonem samým.

Dokud ještě lidé a duše v sobě Ducha Božího musí naslouchat, nejsou ještě duchem z Jeho ducha, zákonem lásky a života samým.

Kdo se však opět stal zákonem lásky a života, ten pohlíží věčnému Otci tváří v tvář a je s Ním v neustálé, vědomé komunikaci. Vidí také zákon Boží, život z Boha, jako celek, protože je sám život a láska a pohybuje se v nich. Kdo se pohybuje v absolutním zákoně Božím, ten jej také úplně odkryl - od pořádku až k milosrdenství. Jemu slouží všech sedm základních sil nekonečna, protože je v absolutní jednotě a harmonii se vším bytím.

(3-3)

Blahoslavení jsou zakladatelé míru, neboť budou nazýváni dětmi Božími.

 Tato slova znamenají podle smyslu: Blahoslavení jsou ti, kteří udržují mír. Oni také přinesou na tuto Zemi pravý mír, protože se stali sami v sobě mírumilovnými. Jsou vědomě dětmi Božími.

(3-4)

Blahoslavení jsou, kteří pro spravedlivou věc snášejí pronásledování, neboť je jich je Říše Boží.

Poznejte: Kdo Mě následoval, nebyl uznáván světskými lidmi, protože i Já jako Ježíš jsem byl jimi opovrhován. Ve všech dobách museli lidé, kteří vstoupili do pravého následnictví Nazaretského, mnoho snášet a trpět.

 

http://uni.galactic2.net/kazani.htm


Komentování tohoto článku je vypnuto.