Kázání na hoře 2 - VÝSTRAHY

Napsal Zenavesvetle.cz (») 2. 4. v kategorii KÁZÁNÍ NA HOŘE, přečteno: 196×

KÁZÁNÍ NA HOŘE

2.

VÝSTRAHY

 

5. Běda vám, kteří jste bohatí! Neboť, vy jste obdrželi svoji útěchu v tomto životě. Běda vám, kteří jste sytí, neboť budete hladovět. Běda vám, kteří se teď smějete, neboť budete truchlit a plakat. Běda vám, když všichni lidé o vás mluví dobře, neboť tak to činili také jejich otcové s falešnými proroky. (Kap. 25, 5)

 

Kristus objasňuje, opravuje 
a prohlubuje Slovo:

(5-1)

Běda vám, kteří jste bohatí! Neboť, vy jste obdrželi svoji útěchu v tomto životě.

Lidé, kteří pohlížejí na své bohatství jako na své vlastnictví, jsou chudí v duchu. Mnohým z těch, kdo jsou bohatí na pozemské statky, byl pro jejich pozemský život dán do kolébky duchovní úkol, být příkladem pro ty bohaté, kteří se zatvrzelým, nepoddajným srdcem poutají na své bohatství a jejichž jediné myšlení a snažení je, rozmnožovat toto jen pro sebe. Člověk, který je bohatý na pozemské statky a poznal, že jeho bohatství je dar, který přijal od Boha jen proto, aby jej přinesl do velikého celku pro blaho všech a tam jej řádně pro všechny spravoval - ten uskutečňuje zákon rovnosti, svobody, jednoty a bratrství. Přispívá jako nezištný dárce k tomu, aby chudí nežili ve strádání a bohatí nežili v luxusu.

Tímto způsobem bude postupně vytvořena rovnováha, povznesený střední stav pro všechny, kteří jsou připraveni nezištně naplňovat zákon „Modli se a pracuj“. Tak vzrůstá postupně pravé lidství jednoho společenství, jehož příslušníci neshromažďují pozemské bohatství, vztahující se k osobě, nýbrž vše považují za společné vlastnictví, jež je jim dáno od Boha.

Když boháč považuje peníze a statek za své vlastnictví a je ve světě vážený kvůli svému bohatství, bude - důsledkem svých činů (příčin) - v příštích pozemských životech žít v chudých zemích a bude tam žebrat o chléb, který kdysi jako boháč odepřel chudým. To je dáno tak dlouho, dokud je takové vtělení ještě možné.

Duše takového boháče nenajde klid ani v očistných rovinách. Na světlo chudé duše, které kvůli němu musely v pozemském šatě snášet utrpení a hlad, jej opět budou poznávat jako toho, který jim upíral to, co by jim bylo mohlo pomoci ven z pletence lidského já. Mnohé jej budou obžalovat, a pak jeho duše sama pocítí, jak ony trpěly a hladověly. Tímto způsobem může duše, která v pozemském šatě byla jako člověk bohatá a uznávaná, vytrpět velikou bídu; tato bída je mnohem větší, než kdyby duše v pozemském šatě musela žebrat o chléb.

Poznejte: Podle zákonů Věčného přísluší každému, kdo nezištně dodržuje přikázání „Modli se a pracuj“, totéž; neboť Bůh dává každému to, čeho je mu zapotřebí, a ještě více než to. Dokud se však ještě všichni lidé tohoto přikázání nedrží, jsou na Zemi takzvaní boháči. Jejich úkolem je rozdělit své nashromážděné bohatství a žít tak jako ti, kteří nezištně naplňují přikázání „Modli se a pracuj“. Když tímto způsobem nemyslí na své blaho, nýbrž na blaho všech, pak se vnitřní bohatství postupně obrátí navenek a žádný člověk nebude hladovět nebo strádat.

BĚDA VÁM, vy bohatí, kteří své peníze a statky nazýváte svým vlastnictvím a své bližní necháváte pracovat proto, aby se váš majetek rozmnožoval! Pravím vám: NEUVIDÍTE trůn Boží, nýbrž budete dále žít TAM, kde jsou Boží chodidla - na Zemi, vždy znovu v pozemském šatě, pokud to bude ještě možné. I když žádáte sociální uspořádání, avšak sami jste o mnoho bohatší než ti, kteří jsou z něj podporováni, jste přece jen poslušni Satana smyslů, jenž chce rozdíly mezi chudobou a bohatstvím.

Skrze tyto rozdíly vzniká moc a podřízenost, závist a nenávist. Z toho pocházejí spory a války. Proto ti, kteří pevně drží své bohatství i tehdy, když občas myslí sociálně, slouží Satanovi smyslů a jednají proti zákonu života: Proti rovnosti, svobodě, jednotě a bratrství.

Kdo peníze a statky považuje za své vlastnictví a hromadí je pro sebe, místo aby nechal tyto hmotné energie plynout, ten je podle zákona života ZLODĚJ, protože upírá svým bližním část jejich duchovního dědictví. Neboť všechno je energie. Kdo ji POUTÁ skrze „Můj a Mně“, jedná proti zákonu, jenž je plynoucí energií.

(5-2)

Běda vám, kteří jste sytí, neboť budete hladovět.

Bohatý, sytý člověk, který plní pouze „své“ stodoly, je v srdci prázdný. Zná jen „Moje“ a „Tvoje“. Jeho smysly a myšlenky se točí kolem „mého“ vlastnictví, „mého“ majetku, „mého“ chleba, „mého“ jídla. „To všechno patří mně“ - to je jeho svět. Takový člověk bude jednou hladovět a strádat, dokud nepochopí: Všechno je to bytí; všechno patří Bohu a všem lidem, kteří se snaží konat Boží díla: Naplňovat nezištnou lásku a zákon života pro tuto Zemi „Modli se a pracuj“.

Lidé, kteří mluví jen o „Mém“ a „Tvém“, jsou lidé chudí světlem, kteří již v tomto vtělení připravují další pozemskou cestu nebo dlouhé putování jejich duše v duchovní říši, vždy v šatu žebráka.

Materiálním zaslepená duše lační nevědomky po světle, protože je chudá na světlo. Nuceně se to pokouší vyrovnávat vnějšími věcmi jako pozemským bohatstvím, touhou po majetku, obžerstvím, opilstvím nebo jinými žádostivostmi a požitky. Je NENASYTNÁ.

(5-3)

Běda vám, kteří se teď smějete, neboť budete truchlit a plakat.

Kdo se svým bližním posmívá a je haní, ten bude jednou velmi smutný a bude plakat sám nad sebou, protože nepoznal ty, jimž se posmíval a jež haněl. Bude muset poznávat, že nakonec se posmíval sám sobě a haněl sebe samého. Neboť kdo svého bližního posuzuje a odsuzuje, posmívá se mu a jej haní, ten soudí, odsuzuje, posmívá se a haní Mne, Krista.

Poznejte: Kdo se prohřeší na nejnepatrnějším z Mých bratří, ten se prohřeší na zákonu života a bude pod ním muset trpět. Zároveň se připoutal k těm, jimiž opovrhoval. Proto buďte obezřetní a cvičte se v sebekontrole. Nikoliv to, co ústy vchází, znečišťuje vaši duši, nýbrž to, co z úst vychází, to zatěžuje duši i člověka.

(5-4)

Běda vám, když všichni lidé o vás mluví dobře, neboť tak to činili i jejich otcové s falešnými proroky.

Když mluvíte k bližním lichotně, aby vás chválili a abyste byli jimi uznáváni, pak jste podobni padělatelům peněz, kteří kvůli svému prospěchu platí falešnou mincí.

Podobně bylo a je tomu s falešnými proroky. Byli a jsou národem uznáváni, protože se lichotili a slibovali osobní výhody a užitek.

Poznejte, vy lidé v Říši míru: V hříšném světě bylo mnoho spravedlivých proroků a také osvícených mužů a žen pomlouváno a pronásledováno pozemskými boháči a mocnáři tohoto světa, církevními vůdci a jejich přívrženci, a mnozí z nich byli mučeni a zabiti. Satanství používalo ve všech dobách jako nástroje ty, kteří chtěli pro sebe udržovat a rozmnožovat své pozemské bohatství, kteří usilovali o moc a také ty, kteří byli boháčů a vládců poslušni.

To musíte vědět, abyste pochopili, proč starý, hříšný svět zanikl hrozným způsobem.

Falešnými proroky byli mimo jiné také ti, kteří sice kázali evangelium lásky, avšak sami podle něho nežili. A byli to i všichni ti, kteří se nazývali „křesťany“ a ve svém životě se chovali nekřesťansky. Byli často oslovováni pro své řečnické umění a ctěni a chváleni pro své bohatství a vážnost.

Ó, vizte, i přesto přispívali všichni praví proroci a osvícení v průběhu věků k tomu, aby krystal Vnitřního života s mnoha svými fasetkami věčné pravdy stále více jiskřil a zářil. Tímto způsobem se postupně budovala na Zemi Říše Boží.

Pro vás, milí bratři a sestry v Říši míru, platí, abyste tento nyní dokonalý, jiskřící a zářící krystal, tento Vnitřní život, hájili a opatrovali, střežili a uchovávali jako drahocennou květinu: Je to zákon Boží lásky a moudrosti, Jeho pořádek, Jeho vůle, Jeho moudrost, jeho vážnost, Jeho dobrotivost, Jeho nekonečné vyzařování lásky a Jeho mírnost.

 Levaschov-bile-kosatce

 

http://uni.galactic2.net/kazani.htm


Komentování tohoto článku je vypnuto.