Kázání na hoře 5 - NÁSLEDUJTE MNE

Napsal Zenavesvetle.cz (») 28. 6. v kategorii KÁZÁNÍ NA HOŘE, přečteno: 102×

 

PAn-jeZIS-kristus

 

KÁZÁNÍ NA HOŘE

(5)

NÁSLEDUJTE MNE

 8. Nedomnívejte se, že Jsem přišel zrušit zákon nebo proroky; nepřišel Jsem zrušit, ale NAPLNIT. Neboť zajisté, pravím vám: Dokud Nebe a Země nepominou, nepomine ani nejmenší písmenko ani puntíček ze zákona a z proroků, dokud se vše nenaplní. Ovšem hleď, větší než Mojžíš je zde, a ten vám dá vyšší zákon, dokonce DOKONALÝ ZÁKON, a tohoto zákona nechť jste poslušni. (Kap. 25, 8)

Kristus objasňuje, opravuje 
a prohlubuje Slovo:

Jako Ježíš z Nazaretu Jsem učil muže a ženy, kteří Mne následovali, a všechny, kteří Mi naslouchali, části z DOKONALÉHO ZÁKONA, z Absolutního zákona. Také Jsem jim vysvětloval, že Absolutní zákon lásky září do Zákona setby a sklizně, neboť duch je všudypřítomný a působí také v Zákoně setby a sklizně, v Zákoně pádu.

Skrze Mne jako Ježíše Nazaretského, vtěleného poučoval a napomínal Věčný Své děti v nedokonalých rovinách, že Zákon pádu, Zákon setby a sklizně, je neustále aktivní. Kdo se včas nevzpamatuje a neobrátí, ten bude muset vytrpět své příčiny, které se vrátí jako účinky.Věčný se vynasnažil a vynasnaží, i v dnešní době (1989) Své lidské děti a všechny duše vést ke Svému srdci, blíže k zákonu věčné lásky, než na ně přijde sklizeň - účinky jimi způsobených příčin. Věčný je vedl a vede skrze Mne, Krista, k sebepoznání. Dával a dává jim sílu očistit to, co poznali a poznají jako hřích a chybu.

Kristus, který Já Jsem, přišel v Ježíši Nazaretském na tuto Zemi, do tohoto světa, aby lidi jako Syn člověka učil věčnému zákonu a aby podle něj příkladně žil, čímž by oni poznali cestu k věčnému Otci a naplňovali Jeho zákon - aby mohli opět vejít do Věčných příbytků, které On pro Své děti drží připraveny.

Lidé, kteří Mne v Mé pozemské době následovali a uskutečňovali Věčné zákony, byli Mými pravými následovníky.

V dále následujících generacích pak existovalo křesťanství a jakoby křesťanství: Praví následovníci, kteří Mne, Krista, dobrovolně následovali tím, že dodržovali zákony kázání na hoře - a jakoby křesťané, kteří jen o Mně, Kristu, mluvili, a přece jednali proti zákonům. Kromě toho existovalo ještě takzvané nucené následovnictví: Ono vzniklo z násilně uskutečňovaného pokřesťování mas církvemi.

Poznejte: Ve Věčném zákoně není žádného nucení. Bůh, Věčný, dal všem svým dětem svobodnou vůli.

Kdo se svobodně rozhodne, ten má se svobodným rozhodnutím sílu k tomu, co tvoří ryzí křesťanství: Rovnost, svoboda, jednota, bratrství a spravedlnost. Všechna donucování pocházejí ze Zákona setby a sklizně, jenž je také nazýván Zákonem pádu. Člověku je přikázáno zvolit si svou duchovní cestu svobodně. Já, Kristus, Jsem nabízel a nabízím cestu k Božímu srdci, avšak nenutím žádného člověka, aby jí šel. Kdo své bližní nutí, žije sám pod tlakem Zákona pádu a ztělesňuje myšlenku pádu.

Některé takzvané křesťanské konfese nutí své věřící ke křtu vodou. Již malé děti, jejichž svobodná vůle ještě není rozvinuta, a proto ještě nemohou samy rozhodovat, jsou křtem vodou donuceny k členství v církvi a tím zavázány k účasti na jejích ostatních rituálech.

To je zásah do svobodné vůle jedince, takřka násilné pokřesťanšťování. To jsou děje v Zákoně pádu. Lidé, kteří Mne, Krista, nepřijímají a nepojímají dobrovolně, z nejhlubšího vnitřního přesvědčení, to mají často velmi těžké, pochopit a přijmout Desatero přikázání - výtahy z Věčného zákona - správným způsobem, neboť tyto byly množstvím zpovrchnění, dogmatických forem, rituálů, zvyků a kultů zatlačeny do pozadí. V konfesích se tato zpovrchnění stala hlavní věcí, ale s vnitřním křesťanstvím, s Vnitřním náboženstvím, nemají nic společného, nýbrž pocházejí částí bezprostředně z doby mnohobožství a modlářství, a tím z oblasti padlých rovin.

Teprve když se lidé dobrovolně zprostí jim vnucených dogmat a strnulých forem, rituálů a kultů, stejně jako svých vlastních představ Boha, mohou postupně být vedeni do svého nitra, do své pravé bytosti. Tam, v jejich vnitřním bytí, se potom najdou jako skutečná bytost v Bohu a jako obyvatel Říše Boží, která je uvnitř v každém člověku. Tento Vnitřní život je pravým náboženstvím, Vnitřním náboženstvím.

Poznejte: Věčný, všeobsahující, univerzální zákon, Zákon nebes, je nezvratný. Je to zákon všeho čistého bytí. Skrze pád vznikl Zákon setby a sklizně a lze jej zrušit jen uskutečněním věčných zákonů. Nelze jej však obejít. Zákon setby a sklizně působí v každé duši tak dlouho, dokud nebyly hříchy poznány, očištěny, odpykány a předány Mně, Kristu Božímu. Pak je Zákon pádu v duši zrušen. Duše je pak do značné míry zbavena své nečistoty. Stává se opět čistou bytostí v Bohu, která žije Absolutním zákonem, neboť opět spěje k absolutnímu, všeovládajícímu zákonu lásky a života.

Zákon setby a sklizně má tak dlouhou platnost, až vše protikladné je splaceno a přeměněno v pozitivní energii a každá bytost opět žije v Bohu, z něhož vzešla. V té míře, v jaké všechny bytosti z Boha opět vstoupily do srdce Božího, do Absolutního zákona, se všechny očistné roviny - všechny částečně hmotné i hmotné roviny, včetně Země - promění v kosmickou energii a budou vibrovat opět v Absolutním zákoně. Pak bude Zákon pádu zrušen a Boží láska bude uvědomělá a všeovládající ve všem bytí, v každé bytosti.

Ani „puntíček“ nebude vzat pryč z věčného zákona, který přinesli praví proroci přede Mnou i po Mně, který Jsem Já jako Ježíš Nazaretský příkladně žil.

Jestliže se praví: „Ani nejmenší písmeno“, pak je tím míněn jednotlivý aspekt věčné pravdy, nikoliv písmeno a slovo lidí jako takové. Lidská slova jsou často jen symboly, jež skrývají to nejniternější. Teprve když se člověk dokáže vcítit do řeči symbolů, rozeznává pravdu a smysl života, který leží ukryt hluboko v lidských slovech.

Vyšší zákon“ je krok do dokonalého zákona. Tomu jsou vyučovány do značné míry čisté bytosti, jež přicházejí ze Země a z duchovních oblastí, v přípravných rovinách, které se nacházejí před nebeskou branou. Vyšší zákon je posledním učebním stupněm před nebeskou branou. Ukážu je do značné míry čistým bytostem, jak se zákonité záření v duchovním těle opět aktivuje, aby mohlo být používáno v nekonečnosti.

Jako Ježíš Nazaretský Jsem učil částem z dokonalého zákona, Absolutního zákona. Celá pravda musela tehdejším lidem zůstat ještě skryta, protože ještě příliš lpěli na víře v bohy a byli orientováni na rozličné náboženské směry tehdejší doby. Proto Jsem promlouval v tomto smyslu: Až nadejde čas, povedu vás Já, Duch pravdy, do veškeré pravdy.

Na hoře Golgata - to znamená: Místo popravy Jsem byl Římany ukřižován, protože židovský národ Mě nepřijal a neuznal jako Mesiáše. Ačkoliv Jsem křížem krážem v údolí Jordánu kázal, učil, léčil a dával mnohá znamení Mého božství, zůstal tvrdošíjný národ židovský poslušný templářům, a stal se proto spoluvinným na smrti Ježíše Nazaretského.

S přiměřeně znějícími slovy „Dokonáno jest“ vstoupily do všech zatížených a padlých duší spasitelské jiskry. Tím Jsem se stal a Jsem Já Spasitelem všech lidí a duší.

Jako Kristus Boží Jsem působil a působím dále. Ve všech generacích až do dnešní doby (1989) Jsem promluvil a promlouvám skrze pravé Boží nástroje, skrze lidi se značně očištěnými dušemi.

V tomto mohutném převratu dob, v němž doba světla přichází k lidem stále blíž, učím věčnému zákonu ve všech jeho částečkách a stále více lidí jde stezkou do nitra k Boží lásce.

Nyní nadešel čas, který Jsem jako Ježíš Nazaretský ohlásil: „Dnes to ještě nemůžete snést, tedy pochopit, ale když pak přijde Duch pravdy, uvede vás do veškeré pravdy.“ Nyní Jsem v duchu mezi těmi Svými, těmi věrnými poutníky k věčnému bytí, k vědomí Mého Otce, a učím je věčnému Absolutnímu zákonu, aby i ti, kteří budou žít v Říši míru, jej naplňovali a tím žili ve Mně a Já skrze ně.

Moje slova jsou život, jsou věčný zákon. Zůstávají uchována v poutnících k věčnému životu a také v mnoha písemných záznamech - tak zůstávají uchována i s touto knihou pro Říši míru Ježíše Krista.

Poznejte: Jedině věčný Zákon lásky učiní člověka svobodným – nikoliv Zákon setby a sklizně. Ten mu přináší pouze utrpení, nemoci, bídu a chřadnutí.

 

http://uni.galactic2.net/kazani.htm

 

 


Komentování tohoto článku je vypnuto.