Kázání na hoře 8 - Smiř se se svým bližním

Napsal Zenavesvetle.cz (») 29. 9. v kategorii KÁZÁNÍ NA HOŘE, přečteno: 81×

KÁZÁNÍ NA HOŘE

(8)

Smiř se se svým bližním

 

 

11. Proto, obětuješ-li svůj dar na oltáři a rozpomeneš-­li se, že má tvůj bratr něco proti tobě, zanechej svůj dar před oltářem a odejdi nejprve, smiř se se svým bratrem a potom přijď a obětuj svůj dar.(Kap. 25, 11)

 

 Confidence-alfred-stevens-1874

Kristus objasňuje, opravuje

a prohlubuje Slovo:

 

Jestliže bys chtěl Mně, Kristu, zasvětit svůj život a předat Mi své chyby a hříchy a poznáš, že ses ještě neusmířil se svým bližním, pak nechej hřích ležet zatím před vnitřním oltářem. Jdi k svému bližnímu a smiř se s ním - a potom, když už nechceš učinit nic stejného nebo podobného, co vedlo ke hříchu, potom polož svůj hřích na oltář. Oltář se nachází v nej­hlubším nitru tvého chrámu z těla a kostí. Duch lásky a života promění pak hřích v sílu a život. Neboť co mi svobodně, bez nátlaku, dobrovolně předáš a tedy stejné nebo podobné už více nekonáš, od toho budeš osvobozen. Tvá duše přijímá potom více světla ze Mne.

 

Dbejte o následující zákonitosti: Když jste proti svému bližnímu zhřešili výhradně v myšlenkách nelaskavými, závistivými, pomstychtivými, žárlivými nebo nenávistnými myšlenkami, pak k němu ne­přistupujte, abyste s ním o tom promluvili. Vězte, váš bližní nezná svět vašich myšlenek. Pakliže je necháte projevit slovy, přemýšlí o tom. Přicházejte pouze ke Mně, ke Kristu, který Jsem ve vašem nitru, a litujte svých myšlenek a vysílejte současně k duši vašeho bližního pozitivní, nezištné myšlenky, myšlenky prosby o odpuštění a myšlenky vnitřní spojitosti. Já potom zruším, co bylo v myšlenkách zapříčiněno. A nebudete-li pak už myslet na nic stejného nebo podobného, tehdy je vám už odpuštěno.

 

Poznejte: Když hovoříte ke svému bližnímu o vašich lidských myšlenkách, můžete v něm za jistých okolností podnítit lidskost, jež je právě obsažena v proměně. Mohla by se potom ve vašem bližním znovu rozvíjet. Ten pak začne opět negativně myslet a mluvit a opětovně se zatíží.

 

Zákon zní: Nejen ten se zatěžuje, kdo byl vaším špatným chováním opět podnícen k přemýšlení, nýbrž i vy se zatěžujete, kteří jste vyslovili své myšlenky a tím jste ve vašem bližním podnítili to lidské, jež je obsaženo v procesu přeměny.

 

Když však z vašich úst vychází něco nezákonitého, přičemž svého bližního obviňujete, hanobíte a mlu­víte o něm zle - i tehdy, když to slyší od druhých nebo třetích -, pak jděte a proste ho o odpuštění. Jestliže vám odpustil, odpustil vám i věčný nebeský Otec ve Mně, v Kristu. Jestliže vám však neodpustil, pak vám ani váš nebeský Otec ve Mně, v Kristu, nebude moci odpustit. Láska Otce – Matky - Boha se však bude víc a více dotýkat ještě tvrdého srdce, aby se člověk rychleji vzpamatoval a odpustil vám, takže vám bude moci odpustit i Bůh ve Mně, v Kristu, a potom bude zrušeno a proměněno vše, co bylo kdysi protikladné.

 

Mějte se na pozoru před vaším vlastním jazykem!  Neboť co nezákonitého vychází z vašich úst, může vašemu bližnímu i vám samotným způsobit mnohem větší škodu než vaše myšlenky, které zavčas, než dojdou k uplatnění, poznáte a předáte Mně, Kristu ve vás.

 

Poznejte další zákonitost: Myšlenky nevidíte a neslyšíte - a přece jsou tady. Kmitají v atmosféře a kdo myslí stejně nebo podobně, toho mohou ovlivňovat. Jestliže Mi je VČAS předáte, pak jsou zrušeny - pokud je - ovšem duše vašeho bližního v sobě ještě nezaregistrovala. Pak budete vedeni tak, abyste tomuto člověku, na něhož jste negativně mysleli, mohli vykonat dobro. A když konáte dobro nezištně, aniž byste vyslovili své někdejší myšlenky, pak bude v duši toho, na něhož jste záporně mysleli, vymazáno to, co již přijal do své duše. Pak je i ve vás vymazáno, co vaše duše vyzářila.

 

 

http://uni.galactic2.net/kazani.htm

 Ilustrace: Alfred Stevans


Komentování tohoto článku je vypnuto.