Nespácháš cizoložství

Napsal Zenavesvetle.cz (») 3. 5. v kategorii Nové zjevení Pána Ježíše Krista, přečteno: 85×

 

Z tohoto výroku každý usoudil, že spáchat cizoložství znamená mít pohlavní styk s někým jiným, než se svým manželským partnerem. V této konotaci je zahrnuto to, že sexuální styk musí být omezen pouze na jednu osobu – vlastního manžela/manželku. Málo lidí si však uvědomuje ten fakt, že toto přikázání nemluví natolik o fyzickém sexuálním styku, ale o životně důležitých duchovních záležitostech. Kvůli tomuto omezenému vnímání je pojetí cizoložství většinou lidí nesprávně pochopeno a vykádáno.

 

Skutečný smysl tohoto výroku je, jak to už před více jak dvě stě lety zdůraznil velký švédsky vědec, mystik a teolog Emanuel Swedenborg, v tendenci lidí znesvěcovat a zneuctívat všechno dobré a zbožné, popírat existenci svého Stvořitele a neuznat pravdu, že Pán Ježíš Kristus je pravým Bohem, který učinil Své Božství lidským a lidství Božským. (Toto se vztahuje také na mnohé křesťany.) Toto prohlašovat a uznávat za skutečné, znamená páchat cizoložství. Takže například, každý, kdo tvrdí, že Bůh neexistuje a že život je vedlejším produktem hmoty nebo přírody, že příroda je Bohem, nebo že někdo nebo něco jiného je Bohem – a ne pravým Nejvyšším, Pánem Ježíšem Kristem – páchá cizoložství. A toto vše je opravdovým cizoložstvím.

Naproti tomu, smilstvo neznamená předmanželské sexuální poměry, jak to vět-šina lidí chápe a interpretuje, ale překroucení jakékoliv pravdy. Každý, kdo zná pravdu, ale zkresluje ji, překrucuje a falšuje ji takovým způsobem, aby sloužila jeho vlastním sobeckým úmyslům a důvodům, páchá smilstvo. Pokud říkáme někomu, že ho máme rádi a že ho milujeme, ale ve svém nitru víme, že to není pravda, falšujeme pravdu. Tudíž pácháme smilstvo.

 

V pohlavní souvislosti, cizoložství znamená vstoupit do manželství s někým kvůli osobním ziskům, z nesprávných důvodů, kvůli sobeckým tužbám a ohledům, kvůli ubližování a poškozování, a kvůli podobným důvodům namísto pravého spojení lásky a moudrosti a feminity a maskulinity. Takže můžeme žít v plném rozkvětu cizoložství dokonce i s naším vlastním manželským partnerem, jestliže jsme vstoupili do manželství s touto osobou z nesprávných důvodů. Sexuální styk s jiným než s manželským partnerem je cizoložný, pokud se tak činí s nesprávným záměrem a účelem využít, zneužít, ublížit, poškodit, zranit, uškodit, zastrašit, kvůli sobeckým důvodům, donucením pomocí násilí, atd., namísto toho, aby se dělo pro vzájemný prospěch, společné blaho, sdílení a získávání většího poznání Boha, jiných a sebe samých. Žádné jiné spoluoznačení cizoložství a smilství nikdy nebylo, není, a nebude, bez ohledu na to, čemu chtějí lidé věřit.

 

Naproti tomu, předmanželský pohlavní styk může, ale nemusí být smilný, v závislosti na tom, jaký je úmysl a motivující faktory takového konání. Pokud se činí pro vzájemnou radost, rozkoš, potěšení, sdílení, vzájemné povznesení, je to náležité, správné a zbožné. Když ne, je to hříšné a smilné. Znovu: neexistuje, nikdy neexistovalo a nikdy existovat nebude žádný jiný význam pojmu smilstva.

 

V Evangeliu podle Matouše, v kapitole 5, ve verši 28, čteme:

 

"Ale já vám říkám, že každý, kdo pohlíží na ženu s chtivostí po ní, již s ní spáchal zcizoložství ve svém srdci. "

 

"Dívat se na ženu s chtivostí po ní" velmi jasně naznačuje (slovem "chtivost") sobecký, bezohledný, negativní a zlý úmysl. Znamená to vlastnit ji, pohltit ji, využít ji, považovat ji za svůj majetek, a nemít žádný ohled na její potřeby, na její volby a na její vlastní svobodnou vůli.

 

Ve vyšší, duchovní konotaci "dívat se na ženu s chtivostí po ní" znamená touhu si přivlastnit duchovní ideje a nauky, které jsou bezbožné, nepřátelské a zvrácené. "Žena" taktéž znamená církev a učení církve. Proto Ježíš Kristus používá slovo "žena" namísto slova "ženské pohlaví". Z tohoto popisu je zcela zjevné, že Ježíš Kristus se nezabýval tak velmi fyzickými sexuálními vztahy mezi mužem a ženou, ale mezi dobrem a pravdou, a láskou a moudrostí. V této zvláštní konotaci "muž" znamená moudrost a pravdu, a "žena" znamená církev a její nauku, která učí být dobrým a láskyplným. Avšak v opačném smyslu "žena" znamená překoucené nauky, které produkují zlo svými falzifikacemi.

 

Pokud má někdo touhu nebo chtivost po takovýchto naukách dokonce ještě i předtím, než se k nim připojí, páchá duchovní cizoložství.

 

Takže je zřejmé, že Ježíš Kristus v tomto verši nemluví o fyzické pohlavnosti ani o pozemských manželských vztazích.

Petr Daniel Francuch: Chápání a naplnění našeho pozemského života, kapitola čtvrtá


Komentování tohoto článku je vypnuto.