Podobenství o rozsévači a Království nebeském

Napsal Zenavesvetle.cz (») 19. 2. v kategorii Podobenství, přečteno: 102×

Rozsevac

¹Toho dne vyšel Ježíš z domu a posadil se u moře. ² Shromáždil se k němu tak veliký zástup, že musel vstoupit na loď ; posadil se v ní a celý zástup stál na břehu. ³ I mluvil k nim mnoho v podobenstvích:

 

“Vyšel rozsévač rozsévat. ⁴ Když  rozséval, padla některá zrna podél cesty, a přilétli ptáci a sezobali je: ⁵ Jiná padla na skalnatou půdu, kde neměla dost země, a hned vzešla, protože nebyla hluboko v zemi. ⁶ Ale když vyšlo slunce, spálilo je; protože neměla kořen, uschla. ⁷ Jiná zas padla mezi trní; trní vzrostlo a udusilo je.⁸ A jiná zrna padla do dobré země a dala užitek, některé sto zrn, jiné šedesát a jiné třicet. ⁹ Kdo má uši, slyš!”

 

Důvod řeči v podobenstvích

¹⁰ Učedníci k němu přistoupili a řekli: “Proč k nim mluvíš v podobenstvích?” ¹¹ On jim odpověděl: “Protože vám je dáno znáti tajemství království nebeského, jim však není dáno. ¹² Kdo má, tomu bude dáno a bude mít ještě víc; ale kdo nemá, tomu bude odňato i to, co má. ¹³ Proto k nim mluvím v podobenstvích, že hledíce nevidí a slyšíce neslyší a nechápou. ¹⁴ A plní se na nich proroctví Izaiášovo:

,Budete stále poslouchat, a nepochopíte,

ustavičně budete hledět, a neuvidíte.

¹⁵ Neboť obrostlo tukem srdce tohoto lidu,

ušima nedoslýchají a očí zavřeli,

takže neuvidí očima a ušima neuslyší,

srdcem nepochopí a neobrátí se – a já je neuzdravím.’

¹⁶ Blažené vaše oči, že vidí i vaše uši, že slyší. ¹⁷Amen, pravím vám, že mnozí proroci a spravedliví toužili vidět, na co vy hledíte, ale neviděli, a slyšet, co vy slyšíte, ale neslyšeli.

 

Výklad podobenství o rozsévači

¹⁸ Vy tedy slyšte výklad podobenství o rozsévači. ¹⁹ Pokaždé, když někdo slyší slovo o království a nechápe, přichází ten zlý a vyrve, co bylo zaseto do jeho srdce; to je ten, u koho se zaselo podél cesty. ²⁰ U koho bylo zaseto na skalnatou půdu, to je ten, kdo slyší slovo a hned je s radostí přijímá; ²¹ ale nezakořenilo v něm a je nestálý: když přijde tíseň nebo pronásledování pro to slovo, hned odpadá. ²² U koho bylo zaseto do trní, to je ten, kdo slyší slovo, ale časté starosti a vábivost majetku slovo udusí, a zůstane bez úrody. ²³ U koho bylo zaseto do dobré země, to je ten, kdo slovo slyší i chápe a přináší úrodu, jeden stonásobnou, druhý šedesátinásobnou, třetí třicetinásobnou.”

 

Podobenství o pleveli mezi pšenicí

²⁴ Předložil jim jiné podobenství:  “S královstvím nebeským je to tak, jako když jeden člověk zasel dobré semeno na svém poli.²⁵ Když však lidé spali, přišel jeho nepřítel, nasel plevel do pšenice a odešel. ²⁶ Když vyrostlo stéblo a nasadilo na klas, tu se ukázal i plevel.²⁷ Přišli sluhové tohoto hospodáře a řekli mu: ,Pane, cožpak jsi nezasel na svém poli dobré semeno? Kde se vzal plevel?’ ²⁸ On jim odpověděl: ,To udělal nepřítel.’ Sluhové mu řeknou: ,Máme jít a plevel vytrhat?’ ²⁹ On však odpoví: ,Ne, protože při trhání plevele byste vyrvali z kořenů i pšenici. ³⁰ Nechte, ať spolu roste obojí až do žně; a v čas žně řeknu žencům: Seberte nejprve plevel a svažte jej do otýpek k spálení, ale pšenici shromážděte do mé stodoly. ‘ ”

 

Podobenství o hořčičném zrnu

³¹ Ještě jiné podobenství jim předložil: “Království nebeské je jako hořčičné zrno, které člověk zasel na svém poli; ³² je sice menší než všecka semena, ale když vyroste, je větší než ostatní byliny a je z něho strom, takže přilétají ptáci a hnízdí v jeho větvích.”

 

Podobenství o kvasu

³³ Pověděl jim i toto podobenství: “Království nebeské je jako kvas, který žena vmísí do tři měřič mouky, až se všecko prokvasí.” ³⁴ Toto vše mluvil Ježíš k zástupům v podobenstvích; bez podobenství k nim vůbec nemluvil, ³⁵ aby se splnilo, co bylo řečeno ústy proroka:

, Otevřu v podobenstvích ústa svá,

vyslovím, co je skryto od založení světa.’

 

Výklad o podobenství o pleveli

³⁶ Potom opustil zástupy a vešel  do domu. Učedníci za nim přišli a řekli mu: „Vylož nám to podobenství o plevelu na poli!“ ³⁷ On jim odpověděl: „Rozsévač, který rozsívá dobré semeno, je Syn člověka ³⁸ a pole je tento svět. Dobré semeno, to jsou synové království, plevel jsou synové toho zlého; ³⁹ nepřítel, který jej nasel, je ďábel. Žeň je skonání věku a ženci jsou andělé. ⁴⁰ Tak jako se tedy sbírá plevel a pálí ohněm, tak bude i při skonání věku. ⁴¹ Syn člověka pošle své anděly, ti vyberou z jeho království každé pohoršení a každého, kdo se dopouští nepravosti, ⁴² a hodí je do ohnivé pece; tam bude pláč a skřípení zubů. ⁴³ Tehdy spravedliví zazáří jako slunce v království svého Otce. Kdo má uši, slyš!“

 

Podobenství o pokladu v poli

⁴⁴„Království nebeské je jako poklad ukrytý v poli, který někdo najde a skryje; z radosti nad tím jde, prodá všechno, co má, a koupí to pole.

 

Podobenství o perle

⁴⁵Anebo je království nebeské, jako když obchodník, který kupuje krásné perly, ⁴⁶ objeví jednu drahocennou perlu; jde, prodá všecko, co má, a koupí ji.

 

Podobenství o rybářské síti

⁴⁷ Anebo je království nebeské jako síť, která se spustí do moře a zahrne všechno možné; ⁴⁸ když je plná, vytáhnou ji na břeh, sednou, a co je dobré, vybírají do nádob, co je špatné, vyhazují ven. ⁴⁹ Tak bude i při skonání věku: vyjdou andělé, oddělí zlé od spravedlivých ⁵⁰ a hodí je do ohnivé pece; tam bude pláč a skřípení zubů.“

 

O Nových a starých pokladech

⁵¹„Pochopili jste to všechno?“ Odpověděli „Ano.“  ⁵² A on jim řekl: „Proto každý zákoník, který se stal učedníkem království nebeského, je jako hospodář, který vynáší ze svého pokladu nové i staré.“

 

Kázaní v Nazaretě

⁵³ Když Ježíš dokončil tato podobenství, odebral se odtud. ⁵⁴ Přišel do svého domova a učil je v jejich synagóze, takže v úžasu říkali: „Odkud se u toho člověka vzala taková moudrost a mocné činy? ⁵⁵ Což to není syn tesaře? Což se jeho matka nejmenuje Maria a jeho bratři Jakub, Josef, Šimon a Juda? A ⁵⁶ nejsou všechny jeho sestry u nás? Odkud to tedy ten člověk všechno má?“  ⁵⁷ A byl jim kamenem úrazu. Ale Ježíš jim řekl: „Prorok není beze cti, leda ve své vlasti a ve svém domě.“  ⁵⁸ A neučinil tam mnoho mocných činů pro jejich nevěru.

Bible, Nový zákon Matouš 13

 

Výklad podobenství o rozsévači

Toto podobenství znamená:

Semenem je Boží slovo. Podél cesty – to jsou ti, kteří uslyší, ale pak přichází ďábel a bere slovo z jejich srdcí, aby neuvěřili a nebyli zachráněni. Na skále – to jsou ti, kteří s radostí přijímají slovo, když je uslyší; protože v nich však nezakořenilo, věří jen nějaký čas a v čas pokušení odpadají. Semeno padlé do trní jsou ti, kteří uslyší, ale potom je starosti, majetek a rozkoše života dusí, takže nepřinesou úrodu. Semeno padlé do trní jsou ti, kteří uslyší slovo, zachovávají je v dobrém a upřimném srdci a s vytrvalosti přinášejí úrodu.

Nikdo přece nerozsvítí světlo a nepřikryje nádobu ani je nedá pod postel, ale dá je na svícen, aby ti, kdo vcházejí, viděli světlo. Nic není skrytého, co jednou nebude zjeveno, a nic utajeného, co by se nepoznalo a nevyšlo najevo. Dávejte tedy pozor, jak slyšíte: Neboť kdo má, tomu bude dáno, a kdo nemá, tomu bude odňato i to, co myslí, že má.“

Bible, Nový zákon Lukáš 8

 

 

 


Komentování tohoto článku je vypnuto.