Podobenství o zlých vinařích

Napsal Zenavesvetle.cz (») 25. 12. 2019 v kategorii Podobenství, přečteno: 103×

I v podobenství Pán učí, že člověka církve utvářejí jeho skutky a že jimi bude zachráněn. Mnohá z nich poukazují na to, že kdo činí dobro, bude přijat, a kdo činí zlo, bude odmítnut – jako například následující podobenství:

O dělnících na vinici (Mt 21:33-44)

O fíkovníku, který nepřinášel ovoce (L 13: 6-9)

O talentech a hřivnách, s nimiž měli služebníci obchodovat (Mt 25: 14-31)

O Samaritánovi, který obvázal rány zraněnému od loupežníků (L 10: 30-37)

O bohatém muži a Lazarovi (L 16: 9 – 31)

O deseti pannách (25: 1-12)

Tuto skutečnost, že dobře žijící budou zachráněni a špatně žijící odsouzeni, zná a chápe každý nábožensky smýšlející člověk, díky spojení nebe s lidmi, kteří ze Slova vědí o existenci Boha, nebe, pekla a posmrtného života. Toto spojení také podmiňuje obecné vnímání  těchto otázek. Proto se všeobecně uznává závěrečná pasáž Athanasijského vyznání přijatého v celém křesťanském světě, pojednávající o svaté Trojici. Výslovně se tam uvádí:

Ježíš Kristus, jenž trpěl pro naše spasení, vstoupil na nebe a sedí po pravici všemohoucího Otce, odkud přijde soudit živé i mrtvé; ti, kteří činili dobro, vejdou do věčného života, avšak ti, kteří činili zlo, do věčného ohně.

Emanuel  Swedenborg – O životě

Pojem CÍRKEV  nikdy neznamená nějakou vnější duchovní organizaci. Naproti tomu znamená to nejniternější každého jedince, v němž Petrův princip – duchovní pravda a její víra, jsou zasazeny za účelem ustanovení intimního, soukromého a osobního vztahu s Pánem Ježíšem Kristem.

(Nové Zjevení Pána Ježíše Krista)

 

Vinice-sam-park  

Podobenství o zlých vinařích

 

³³ Poslyšte jiné podobenství: Jeden hospodář vysadil vinici, obehnal ji zdí, vykopal v ní lis a vystavěl strážní věž; potom vinici pronajal vinařům a odcestoval.

³⁴ Když se přiblížil čas vinobraní, poslal své služebníky k vinařům, aby převzali jeho díl úrody. 

³⁵ Ale vinaři jeho služebníky chytili, jednoho zbili, druhého zabili, dalšího ukamenovali.

³⁶ Znovu poslal jiné služebníky, a to více než předtím, ale naložili s nimi právě tak.

³⁷ Nakonec k nim poslal svého syna; řekl si: ,Na mého syna budou mít přece ohled!‘  

³⁸ Když však vinaři shlédli syna, řekli si mezi sebou: ,To je dědic. Pojďme, zabijme ho, a dědictví připadne nám!‘

³⁹ Chytli ho, vyvlekli ven z vinice a zabili.

⁴⁰ Když nyní přijde pán vinice, co udělá těm vinařům?“

⁴¹ Řekli mu: „Zlé bez milosti zahubí a vinici pronajme jiným vinařům, kteří mu budou odvádět výnos v určený čas.“

⁴² Ježíš jim řekl: „Což jste nikdy nečetli v Písmech:

,Kámen, který stavitelé zavrhli,
stal se kamenem úhelným;
Hospodin to učinil
a je to podivuhodné v naších očích‘?

⁴³ Proto vám pravím, že Boží království bude odňato a bude dáno národu, který ponese jeho ovoce.

⁴⁴ Kdo padne na ten kámen, roztříští se, a na koho on padne, toho rozdrtí.“

⁴⁵ Když slyšeli velekněží a farizeové tato podobenství, poznali, že mluví o nich.

⁴⁶ Hleděli se ho zmocnit, ale báli se zástupů, protože ty ho měly za proroka.

 

 Nový Zákon v Bibli, Mt 21:33-44

 

 


Komentování tohoto článku je vypnuto.