Zena-ve-svetle        

CESTA K PRAVÉMU ŽIVOTU  

PRAVÝ VÝZNAM ŽIVOTA

MŮŽE BÝT NALEZEN V LÁSCE A JEJÍ MOUDROSTI.

TOŤ PRAVÝ ZÁKLAD A OBSAH ŽIVOTA.


PÁN JE SLOVO - 2.část

Zenavesvetle.cz (») | včera v 18:02 | přečteno: 3×
mandaly/pan-jest-slovo.jpgŽe jde o totéž Slovo, které bylo zjeveno skrze Mojžíše a Proroky a Evangelisty, může být zřejmé z toho, že jde o samu  Božskou Pravdu, z níž pochází veškerá moudrost andělů a duchovní inteligence lidí. Neboť totéž Slovo, které mají lidé ve světě, je také tím, které mají andělé v nebi; u lidí ve světě je však přírodní, zatímco u andělů v nebi je duchovní. číst dál

PÁN JE SLOVO - 1.část

Zenavesvetle.cz (») | 14. 11. | přečteno: 18×
mandaly/pan-jest-slovo.jpgCelé Písmo svaté pojednává o Pánu a Pán ztělesňuje Slovo číst dál

ZBOŽNOST

Zenavesvetle.cz (») | 28. 10. | přečteno: 36×
mandaly/zboZnost.jpgMnozí věří, že duchovní život vedoucí k nebi sestává ze zbožnosti, svatého ze vnějšku a z odříkání se světa. Avšak zbožnost bez účinné lásky, svatý zevnějšek bez svatého nitra a odříkání se světa bez života ve světě, nevytvářejí duchovní život, nýbrž ten vzniká zbožností z účinné lásky, svatým zevnějškem ze svatého nitra a odříkáním se světa zároveň s životem ve světě. číst dál

DUCHOVNÍ ŽIVOT - 6.část

Zenavesvetle.cz (») | 21. 10. | přečteno: 38×
mandaly/duchovnI-Zivot.jpgJako lidské bytosti, a jako jakékoliv jiné sentientní entity v bytí a existenci, sestáváme z ducha, duše (mentality) a těla. Mezi nimi probíhá neustálá interakce většinou bez našeho vědomého uvědomění. Každá naše složka má své vlastní zákony, potřeby, požadavky, stavy, podmínky a procesy. Každá složka je v nás umístěna odlišně, s odlišným umístěním v hierarchii duchovní organizace. číst dál

Není tak obtížné vést život, který vede do nebe

Zenavesvetle.cz (») | 1. 10. | přečteno: 34×
kvety/arrangements-valentine-florists.jpgUkážeme si, že není tak obtížné vést život, který vede do nebe, ačkoli si to někteří myslí. Kdo nemůže vést občanský a morální život? Vždyť každý je do tohoto života uváděn již od svého dětství a učí se o něm tím, že žije ve světě. Navíc každý, ať zlý či dobrý, vede tento život - neboť kdo by si nepřál být nazýván čestným a kdo by si nepřál být nazýván spravedlivým ?  číst dál

VÍRA

Zenavesvetle.cz (») | 15. 9. | přečteno: 61×
mandaly/vira-2.jpgNikdo nemůže vědět, co víra ve své podstatě je, dokud nepozná, co je účinná láska, neboť tam, kde není účinné lásky, není ani víry. Účinná láska totiž tvoří celek s vírou tak, jako dobro s pravdou, neboť to, co člověk miluje, co je mu drahé, je mu dobrem. V co člověk věří, je mu pravdou. Z toho vyplývá, že sjednocení účinné lásky a víry je podobné, jako je mezi dobrem a pravdou. Jaké toto sjednocení je, je zřejmé z toho, co bylo již dříve řečeno o Dobru a Pravdě. číst dál

DUCHOVNÍ ŽIVOT 5.část

Zenavesvetle.cz (») | 7. 9. | přečteno: 62×
mandaly/duchovnI-Zivot.jpgKaždý, kdo je na této pseudo-planetě Zemi nebo na jakémkoliv jiném místě, či v jakékoliv jiné oblasti Zóny Vymístění (například v peklech), je tu nebo tam na základě své svobody volby, ze své svobodné vůle. číst dál

ŽENSKÁ KRÁSA A JEJÍ PŮVOD

Zenavesvetle.cz (») | 20. 8. | přečteno: 66×
kvety/ramil-gappasov.jpgJednou jsem pohlédl do duchovního světa a v dálce tam spatřil palác, který obklopoval a jakoby obléhal nějaký dav. Spousta dalších k němu běžela. V údivu jsem rychle opustil dům a zeptal se jednoho ze spěchajících, co se to tam děje. číst dál

TŘI CESTY K VLASTNÍMU NITRU

Zenavesvetle.cz (») | 4. 8. | přečteno: 71×
kvety/pivonky.jpgJednou jsem ve světě duchů zaslechl jakousi velkou vřavu. Bylo tam shromážděno na tisíce duchů, kteří křičeli: „Potrestejte je ! Potrestejte je !" číst dál

Záměry tvoří člověka

Zenavesvetle.cz (») | 16. 7. | přečteno: 98×
kvety/vlci-maky_2.jpgKaždý ví, že všechny skutky a veškerá činnost člověka vychází z jeho vůle a myšlenek; v opačném případě by aktivita člověka nebyla ničím jiným než mechanickým pohybem jako u loutky. číst dál

DUCHOVNÍ ŽIVOT 4.část

Zenavesvetle.cz (») | 6. 7. | přečteno: 97×
mandaly/duchovnI-Zivot.jpgExperiment s životem bez duchovnosti nebo s falešnou a zkreslenou duchov-ností, který byl původně uskutečněn pseudotvůrci, způsobil obrovské pustošení a deformaci ve struktuře Stvoření, a v čase a v prostoru. To rezultovalo ve zvláštním stavu. číst dál

Kdo nese naše hříchy?

Zenavesvetle.cz (») | 2. 7. | přečteno: 86×
kvety/ruze_3.jpgNebýt toho, co Pán učinil, nikdo by nemohl být spasen, neboť pokud Pán neodstraní pekla, jsou stále u člověka přítomna a mají nad ním nadvládu – a On je odstraňuje do té míry, do které člověk odpírá zlu. číst dál

Asketismus není cestou do nebe

Zenavesvetle.cz (») | 13. 6. | přečteno: 110×
kvety/vlci-maky.jpgHned zpočátku bychom měli říci, že člověk může získávat bohatství a shromažďovat majetek tak dalece, jak mu to příležitost dovolí, pokud toho nedosahuje lstí a podvody; a že může užívat výtečných jídel a pití, pokud na tom nezakládá svůj život; číst dál

Namáhavá práce mnicha

Zenavesvetle.cz (») | 7. 6. | přečteno: 117×
kvety/kvet.jpgV jistém klášteře žil mnich, který si jednou přišel postěžovat svému opatovi: "Nejdůstojnější otče, každý den mám tolik práce! Musím zastavit tekoucí proud vody, krotit dva sokoly, brzdit dva zajíce, cvičit dva krahujce, přemoci draka, zkrotit lva a ošetřovat nemocného." číst dál

DUCHOVNÍ ŽIVOT 3.část

Zenavesvetle.cz (») | 18. 5. | přečteno: 163×
mandaly/duchovnI-Zivot.jpgNejvyšší, který je jediným jedním Bohem, Stvořitelem, se v jednom bodu v čase, ve formě Ježíše Krista, inkarnoval na planetu Zemi, do negativního stavu, do těla, které bylo původně sfabrikováno pseudotvůrci, za tím účelem, aby se stal Spasitelem lidstva a celého Stvoření jako i všech v peklech, z negativního stavu. číst dál

TRVALÁ SCHOPNOST MANŽELSKÉ LÁSKY

Zenavesvetle.cz (») | 12. 5. | přečteno: 91×
kvety/ruze-ruzove_2.jpgJednou jsem se podíval do světa duchů a na nějaké louce spatřil několik mužů oblečených podobně jako lidé ve světě. To mi prozradilo, že nedávno přišli ze světa. číst dál

Svoboda

Zenavesvetle.cz (») | 11. 4. | přečteno: 116×
kvety/svoboda.jpg„Veškerá svoboda je věcí lásky a pohnutky, protože co člověk miluje, to také činí. Protože svoboda je věcí lásky, je i zdrojem života a radosti každého jednotlivce. číst dál

DUCHOVNÍ ŽIVOT 2.část

Zenavesvetle.cz (») | 7. 4. | přečteno: 172×
mandaly/duchovnI-Zivot.jpgAle co je duchovní život a jak dojdeme k jeho pochopení a naplnění, abychom my i náš Stvořitel byli úplně spokojeni? číst dál

Proč musí být člověk svobodný?

Zenavesvetle.cz (») | 28. 3. | přečteno: 142×
mandaly/eva-lipinova-svoboda.jpg„Člověk by nemohl být přetvořen, jestliže by nebyl svobodný, protože se narodil do všech druhů zel, jež - aby mohl být spasen -  nejprve musí být odstraně­na. Ona však nemohou být odstraněna dří­ve, než je člověk v sobě spatří a uzná, že v něm jsou, a poté je odmítne, a nakonec se od nich odvrátí. Teprve pak jsou odstraněna. číst dál

O tradicích, zvyklostech a obřadech

Zenavesvetle.cz (») | 20. 3. | přečteno: 175×
mandaly/zyklosti-a-obrady.jpgTedy všechny obřady a vnější postupy, které musely dodržovat děti Izraele, nejsou nic jiného, než reprezentacemi a souvztažnostmi skutečných pravd o duchovnosti a o správném duchovním životě, aniž by samy o sobě byly skutečnou pravdou. číst dál

DUCHOVNÍ ŽIVOT 1.část

Zenavesvetle.cz (») | 8. 3. | přečteno: 192×
mandaly/duchovnI-Zivot.jpgCo je duchovní život a jak by se měl naplnit. číst dál

Božství Pána tvoří nebe

Zenavesvetle.cz (») | 21. 2. | přečteno: 152×
mandaly/bozstvi-pana-tvori-nebe.jpgSpolečenství andělů se nazývá nebem, neboť andělé nebe vytvářejí. Přesto nebe v celku i v jednotlivostech vytváří ve skutečnosti Božství, plynoucí od Pána, jež vplývá k andělům a je jimi přijímáno. Božstvím, z Pána vyplývající, je dobro lásky a pravda víry. Nakolik tedy andělé přijímají od Pána dobro a pravdu, natolik jsou anděly a natolik jsou v nebi. číst dál

Pán jest Bůh nebe

Zenavesvetle.cz (») | 6. 2. | přečteno: 192×
mandaly/ja-a-otec-jedno-jsme.jpgNejprve je nutno vědět, kdo jest Bůh nebe, neboť na tom závisí vše ostatní. V celém nebi nikdo jiný není za Boha nebe uznáván, nežli samotný Pán. Mluví se tam o Něm totéž, co On sám učil, že On a Otec jedno jest; že Otec jest v Něm a On v Otci; že kdo Jeho vidí, Otce vidí a že veškerá svatost od Něho pochází, Jan 10: 30, 38; kap. 14: 10, 11; kap. 16: 13,-15. číst dál

Slovu rozumí jen ti, kdo jsou osvíceni

Zenavesvetle.cz (») | 28. 1. | přečteno: 160×
mandaly/slovo.jpgLidský rozum nemohl by pochopit nic božského, ba ani duchovního, kdyby nebyl od Pána osvícen. Proto Slovu rozumí pouze ti, kteří jsou osvíceni. číst dál

Motlitba Páně

Zenavesvetle.cz (») | 10. 1. | přečteno: 198×
kvety/zasnena-ruze.jpgJak víte, byla tato modlitba formulována Pánem Ježíšem Kristem během Jeho/Jejího pobytu na planetě Nula.  číst dál

Sebeláska - nejhorší nepřítel Boha a Prozřetelnosti

Zenavesvetle.cz (») | 28. 12. 2021 | přečteno: 161×
kvety/zimni-mesic.jpgNa předcházejících stránkách jsme dokázali, že pokud by se člověku jeho život nejevil tak, jako by žil sám ze sebe, a proto jako by i myslel, chtěl, mluvil a jednal jakoby sám ze sebe, ne­byl by lidskou bytostí. číst dál

Vlastní Božskou podstatou je Láska a Moudrost

Zenavesvetle.cz (») | 21. 12. 2021 | přečteno: 162×
mandaly/vlastni-bozskou-podstatou-je-laska-a-moudrost.jpgPokud si připomeneš vše, co znáš, podrobíš to svému intuitivnímu vhledu a za určitého povznesení ducha začneš zkoumat, co je obecným principem všeho existujícího, můžeš dospět k jedinému možnému závěru: že touto univerzální skutečností je Láska a Moudrost. číst dál

Různé podoby lásky

Zenavesvetle.cz (») | 12. 12. 2021 | přečteno: 202×
kvety/kralovska-kvetina.jpgCelé nebe se dělí na různá společenství podle jednotlivých podob lásky; stejně tak i peklo a svět duchů. Nebe se však dělí na společenství podle rozdílů nebeských lásek; peklo podle rozdílů pekelných lásek; a svět duchů podle rozdílů jak nebeských, tak pekelných lásek. číst dál

Zákon Božské Prozřetelnosti

Zenavesvetle.cz (») | 19. 11. 2021 | přečteno: 175×
priroda/cestou-2.jpgZákon Božské Prozřetelnosti praví, číst dál